Oldal kiválasztása

Isten erős embere 

Olvasandó: Bírák könyve 15. rész

Szeretett gyülekezet!

A világon minden nemzetnek, benne minden korok kultúrájának megvan az erős embere. A  görögöknek Herkules, nekünk, magyaroknak Kinizsi Pál vagy Toldi Miklós, a nemzeti  szabadságharcaink, a reformáció, vagy 1956. októberének erős emberei, a diktatúra  áldozatainak talán ismeretlen hősei, sokat lehetne említeni. A Bibliának, Sámson az erős  embere. Bibliaolvasó kalauzunk szerint most olvassuk a Bírák könyvét, ezekben a napokban  pedig Sámson történetét.

Mit is tudunk meg Sámsonról, a Bírák könyvéből?

Sámson nevének jelentése: a nap fia, talán mert a hajából font hét varkocs úgy veszi körül a  fejét, mint a nap sugarai.  Nagy erejű hős, a bírák egyike, a tizenkettedik. Angyal adta hírül  addig gyermektelen szüleinek, anyjának, apjának, az istenfélő Manoának, hogy fiuk születik, s  hogy Istennek szentelt ember lesz, aki nem ihat bort s nem vágathatja le a haját. Nazir lesz ő, a  nazírok közül egy, akik fogadalmat tettek arra, hogy egy bizonyos hosszabb, vagy rövidebb  időre teljesen elkülönítik magukat az Isten szolgálatára, és ennek külső jele, hogy ez alatt az  idő alatt nem vágatják le a hajukat, és nem borotválják a szakállukat. Talán emlékszünk rá, Pál  apostol is tett ilyen fogadalmat, amikor a harmadik nagy útjáról visszatért Jeruzsálembe. Ez  ideiglenes nazírság volt, bizonyos időre szólt, ameddig a fogadalom ideje tartott: ApCsel 21,22   kk Pál a jeruzsálemi templomban

Sámson hatalmas erejű férfivá serdült, aki puszta kézzel ölt oroszlánt. Először egy timnai  filiszteus lányt vett feleségül, de annak rokonaira megharagudva elhagyta a lányt, és attól fogva  ellensége lett ennek a zsidókat oly sokszor támadó és legyőző népnek. Nagy erejével sokakat  megölt közülük, felolvasott szakaszunkban ezret ütött agyon egy szamár állkapcsával. A  filiszteusok vezetői meggyőzték szerelmét, az ugyancsak  filiszteus Delilát, hogy csalja ki  Sámsonból, mi a titka roppant erejének. Megtudva, hogy a titok nyíratlan hajában rejlik, Delila  álmában megnyírta a hőst, így ellenségei legyőzhették, megvakították, és Gázában malmot  hajtattak vele. A fogságban újra nőtt Sámson haja, s amikor egy ünnepen a filiszteusok Dágon  templomába vitték, hogy szórakoztassa őket nyomorúságának látványával, ő visszatért ereje  által ellenségeire és önmagára döntötte az épületet. Bár az Írás a bírák közé sorolja, s még  bíráskodásának időtartamát is megjelöli húsz esztendőben, Sámson aligha a népszabadítók, a  Gedeon és Jefte típusú bírák közül való. Inkább gerillaakciókkal zaklatta az ellenséges népet,  amelynek lányaival egyébként nagyon is szoros kapcsolatokat ápol. Tetteiben nem az Isten  iránti buzgalom, sokkal inkább az érzékiség és az egyéni sértődöttség, bosszúállás nyilvánult  meg. Életének minden pillanatában hordozta a mártírium lehetőségét pozitív és negatív  értelemben is: Bírák könyve 16, 28 Ekkor Sámson az ÚRhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram,  URam! Emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy  bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért!

A Szentíráson kívüli hatása is jelentős: A XVI–XVII. századi európai irodalom a Sámsonról  szóló művekben főleg Delila és általában a nő negatív szerepét hangsúlyozta, míg a zsidó– filiszteus szembenállás a szerzők vallási hovatartozásától függően hol a protestáns–katolikus  viszály valamelyik nézetét allegorizálja, hol általában a keresztények és a törökök ellentétének

 

 

 

 

analógiája. Milton: A küzdő Sámson című drámája utolsó óráiban mutatja a hőst, a női árulás  okozta nyomorúságban, vakon és bilincsekben, amint utolsó hőstettére készül:

De én Isten parancsát hágtam át,

elárultam szent titkát hitszegő

dölyffel, gyarlón és aljasul.”   (John Milton: A küzdő Sámson, részlet, Jánosházy György  fordítása)

Láthatjuk, hogy egy igen színes, eseménydús életű, de mégiscsak nem átlagos bibliai hőssel
állunk itt szemben.

A zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk róla: Zsid 11, 32 És mit mondjak még? Hiszen  kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről  és a prófétákról. 33 Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket  nyertek el, oroszlánok száját tömték be, 34 tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg,  betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg.

Túl a mostani népszerű TV sorozatok, / Trónok harca, Csernobil/ fordulatainak mélyebb és  tartalmasabb életeseményein, mit tanulhatunk mi Sámson most felolvasott történetéből, itt, a  XXI. század elején, ezen a vasárnapon?

Először is, hogy a hősök sem tökéletesek, és nem mindenben kell példaképnek, követendőnek  tartani őket. Sámson abban semmiképpen nem követendő, hogy összekeverte a hivatását és a  magánéletét. Istentől elhívott, angyali híradás után megszületett, nazír fogadalomban és  Istennek odaszánt életben felnövő, különleges ember Sámson. Adott volt az ő korában is a  filiszteusok állandó fenyegetettsége, támadása Isten kiválasztott népe ellen. A népnek hősre,  harcosra, az Úr szabadítójára volt szüksége.

Sámson elbukott mégis. A hivatása az lett volna Istentől, hogy népének vezére, bírája,  szabadítója legyen. Első helyre mégis a saját vágyait, szenvedélyét tette. Sámson feláldozta a  helyes életsorrendet és ebben nem követendő, sőt azt kell megtanulnunk, hogy mi ezt ne  kövessük el. Harcolnia kellett a filiszteusok ellen, de vitte a vágya, a saját önzése, szenvedélye.  Nem Isten már ez első, hanem a bűnös emberi szív kívánsága a szépséges filiszteus lányok  irányába. Felolvasott szakaszunk előtt azt olvassuk, hogy Sámsonnak megtetszik egy filiszteus  lány, hatalmas lakodalmat csapnak, Sámson mulat és csapdába esik. A találós kérdésen  kialakult konfliktus után sértetten elrohan. Majd eszébe jut, hogy van egy felesége, akivel még  nem törvényes a házasság, nem hálták el. Fog egy kecskegidát, mely akkoriban egy prostituált  szolgálatainak ára volt. / Vö: 1 Móz 38, 12-18 Támár töténete/ De már más felesége az asszony,  így megint csak jön a bosszú. Konfliktusok sorozatát indítja el a saját bűne! Sámson életében  megláthatjuk azt, hogy az erő, az isteni ajándék még önmagában nem garancia arra, hogy jól is  éljünk vele. Igen veszélyes az erő, ha nem társul hozzá felelősség. Lectióban is hallhattuk, hogy  Isten törvénye a korlát, mely véd és segít bennünket abban, hogy felismerjük a bűnt és Isten  által felállított mederben tartsuk életünket. Sámson tragédiája ott kezdődik, hogy lebecsüli a  bűn hatalmát. Nem veszi észre, hogy legféltettebb titkához akarnak férkőzni, még ölelés közben  is. Olyan hős, akinek a gyenge pontjára kíváncsiak, addig állnak mellette, amíg félnek tőle. Ne  kövessük ebben Sámson életét. Isten első renden az Ő szolgálatára hív el bennünket, ez a  hivatásunk, hogy Krisztus követői vagyunk, minden más csak ebből következik. Krisztus áldása  számunkra a boldog házasság, az áldott munkálkodás, a helyes férfi-női szerep betöltése. De

 

 

 

 

első helyen nem a boldog magánélet áll! Bármennyire is mást sugall most a környező világ,  első helyen az Istennek kell állnia, minden más csak annak a következménye, áldása.

Ugyanakkor nem bújhatunk a bibliai hősök, így Sámson háta mögé sem, ha a mi életünkről van  szó. Nem kísérthetjük az Istent, mint Sámson tette! Olyan volt Sámson életében a filiszteus  lányok utáni kívánság, mintha az alkoholbeteg italboltba járna kikapcsolódni, mintha a  szenvedélybeteg a szenvedélye tárgyával kacsingatna.  Lehúznak bizonyos emberek, elveszik  életenergiáinkat, negatív a hatásuk, kerüljük el őket. Rossz irányba, a mostani kabarétréfák  irányába, vinnék el kapcsolatainkat, határolódjunk el. Félreértés ne essék, nem a misszió  lehetőségétől szeretném megfosztani magunkat. De a bűnnel ma is valóságosan kell  számolnunk. A kísértés realitás ma is, a bűn pedig leselkedik ránk! Amiben erősek vagyunk,  egyúttal az a gyengeségünk is. Igaz ma is Jézus szava: Mt 6,33 Keressétek először Isten  országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.

Másodszor: mi az, amiben követhetjük hősünket hitéletünk során, ha Sámson története van  előttünk? 

Követhetjük Sámson életében azt, ahogyan válaszolt az Isten megszólítására. A csata után  megszomjazva, kiált Istenhez és Isten meghallgatja őt. Isten megáldja és oltja szomjúságát.  Felismeri Sámson, hogy nem a maga dicsősége ez a nagy hadisiker Izrael népének ellenségein.  Egy pillanatra, mintha tudná, hogy kihez tartozik, hogy kinek köszönheti a rendkívüli  győzelmet. Mintha most ébredne rá, hogy kinek a nevében jár is ő. Isten hőse, mintha ismerte  volna a P. Mobil zenekar nagyszerű Honfoglalás című szvitjének szövegét:” Szívébe írva  gyönyörű üzenet: A világon élni csak hősként érdemes”

A hős győzelme után gyengévé válik. Teljesen átéli Isten erejének hiányát. Figyelmeztetés ez   Isten népének minden időkre. ha hiányzik életünkből az erő, az igehirdetés erőtlen,  szolgálatunk, bizonyságtételünk gyenge, nem leszünk többek, mint a mindennapok  taposómalmának szelíd igavonói. Martin Buber „Isten-fogyatkozásnak” nevezi ezt az állapotot.  Isten sokszor ma is az Ő hiányában van jelen ebben a világban. Tragédia Isten népére, az  egyházra, az egyénre nézve, ha megmaradunk az Isten-fogyatkozás állapotában. Mert ha igazán  fáj ez az állapot, kiáltunk az Úrhoz, mint Sámson. Kétszer is ezt mondja, ezt kiáltja: Uram,  Uram! Ez már nem a hős, erős ember hangja, hanem azé az emberé, akinek nincs más esélye,  csak az, hogy az Úr figyel a mélyből felhangzó kiáltásra. Ez az evangélium Sámson  történetében. Az utolsó szó, mindig Istené, ha kiáltunk hozzá. Legyen áldás, győzelem, vereség,  bűn, Isten különösen nagy ajándéka számunkra, hogy kiálthatunk hozzá. Minden kor  emberének szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy miért vagyok e földön, mi az életem  értelme, mi a célja az életemnek. Kiálthatunk az Úristenhez, mint Sámson, győzelem, vereség,  vagy kísértés után. Olyan Istenünk van, aki nem felejtkezik el rólunk és nem hagy bennünket  árván. Ismer bennünket. Figyeljük meg, hogy bár még élete fő konfliktusa még hátra van,  Sámsonról itt jegyzi fel a Szentírás, hogy 20 évig Izrael bírája volt. Valami olyan helyreállítás  volt itt, ami nélkül Sámson végleg elbukott volna, nem lenne több egy kudarcra és végleges  vereségre ítélt embernél. Kiáltott az Úrhoz.

Milyen a mi Úrhoz kiáltásunk? Követjük-e ebben ezt a hirtelen, szenvedélyes, bosszúálló  embert, akit Isten mégis csak eszközéül választott? Merünk-e imádkozni, könyörögni, böjtölni,  ha örömünk, hálaadásunk, gondjaink vannak?  Isten Igéje arra bíztat bennünket, hogy ne  restüljünk meg ebben. Gyakoroljuk magunkat abban, amire mai igénk is bátorít: Kiáltsunk az  Úrhoz!

 

 

 

 

Harmadszor, van, amiben túl kell nőnünk hősünkön, Sámsonon.   

Sámson szenvedélyes, bosszúálló, hirtelen ember volt. Nem vette figyelembe az Istentől kapott  életcélt, vagy csak saját gondjai után tette ezt. Ahogyan már korábban említettem a mártírium  ott volt életében, de ez inkább a saját döntéseinek következménye volt, mint Isten eredeti  akarata. Nem föltétlenül a nagy bukások lehetnek csak áldássá, bizonysággá számunkra, bár  kétségkívül azok is. Isten akarata a vele való életkapcsolaton, a helyes keresztyén életvitelen  alapul. Ismer bennünket, mint ahogyan Sámsont is ismerte. Tudta, hogy milyen a természete,  tudta, hogy mit várhat el tőle, de meggyőződésem, hogy nem ez volt az eredeti akarata. Sámson  azonban mert Istenhez ragaszkodni, kiáltani, életének minden tragikuma ellenére. Az, aki az  Isten erejével végig bűvészkedte életét, rájött arra, hogy Isten ügyét, csak teljes odaadással lehet  szolgálni. Túl kell nőnünk mai hősünkön abban, hogy ne megúszni, megszabadulni akarjunk  valami nehéz élet helyzettől, hanem rendezni akarjuk kapcsolatunkat a mi Urunkkal. Nekünk  már nem magányos hősöknek kell lennünk Krisztusban és Krisztussal, hanem csapatjátékosnak.  Isten népének, az anyaszentegyház testvéri közösségének tagjaként kell megharcolni hitünket.  Pál apostol azt mondja erről:

„ApCsel 20, 24 De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy  elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy  bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.”

Az Istennel való életközösség alapja Jézus Krisztus, akinek kereszthalála és feltámadása  szerzett számunkra szabadulást a bűnből, és ajándékozott nekünk új életet. Ez azt jelenti, hogy  ahogyan említettem már, Krisztus az első az életemben, Hivatásom az, hogy keresztyén,  Krisztus követő vagyok. Sámson, ha úgy tetszik ösztön vezérelt hőse Istennek, de neki is  lehetett volna ennél több az élete. A mi életünk is akkor lesz Istentől áldott, ha szembenézünk  keresztyén mivoltunk minden aspektusával. Nekünk, mai keresztyéneknek már nem ilyen nagy,  életveszélyes helyzetekhez kell kérnünk az Isten erejét, mint Sámsonnak. Azért kell Isten  erejében járnunk, szolgálatunkhoz Isten szeretetét, bölcsességét kérnünk, mert vannak nálunk  gyengébbek, akiknek mi tartozunk. Tartozunk felvenni egy-egy erőtlen testvér, vagy kívül álló  gondját és egymás terhét. Nem a hátra húzódókhoz szól mai igénk, hanem azokhoz, akik  tartoznak. Tartoznak Istennek, mert kaptak: bocsánatot, erőt, szeretetet.

Ez az Isten csodája, ez az egyház csodája. Az egyházban az erősekből gyengék, az elsőkből  utolsók lesznek. De igaz ez fordítva is: az özvegyek kétfillérjeiből egyházfenntartó erő,  építkezés, misszió, diakónia tevődik össze. A hátrányokból erények lesznek, az erőtlenek ereje  megsokasodik, és szárnyra kelnek a megfáradtak. Krisztus egyházának ereje a világ szemében  gyengeség, igehirdetése bolondság. De az, ami a világ szemében a gyengeségen, bukáson és  szégyenen túl benne titok és reménység, az az Istennek hatalma és ereje, ama végső szó által,  melyet szüntelenül kérnünk és várnunk szabad ma is.

Így legyen, ámen!

 

 

Szolnoki Református Egyházközség