Oldal kiválasztása

Egyházfenntartói járulék

Egyházfenntartói járulék évente legalább egyszer fizetendő az egyháztagok részéről, melynek összegét mindenki saját maga határozhatja meg. A bibliai mérték a tized, amit azonban nem teszünk kötelezővé. Zsinatunk határozata a hívektől azt kéri, hogy legalább éves jövedelmük (fizetésük, nyugdíjuk, bevételeik, stb.) 1 % -ával támogassák azt az egyházközségüket, ahová tartoznak és amelynek szolgálataival élnek. (Ez természetesen nem összetévesztendő a személyi jövedelemadó felajánlható 1 % -ával, amivel közegyházunkat és annak intézményeit támogathatjuk, továbbá az szja másik, szintén felajánlható 1 % -ával sem, amivel jótékony szervezetek, pl. a “Szolnok-Szandaszőlősi Református Templomért alapítvány: 18835388-1-16” is támogatható.)

Az éves egyházfenntartói járulék átutalással (Szolnoki Református Egyházközség K&H Bank: 10404993-00026896-00000005) vagy személyesen befizethető vasárnaponként, istentisztelet előtt és után, vagy a Lelkészi Hivatalban.

Egyházfenntartói járulék 2021.

 

Egyházközségünk presbitériuma 2021. január 29-én tartott ülésén elfogadta gyülekezetünk 2020. évi zárszámadását és elkészítette a 2021. évi költségvetését. A költségvetés keretében a presbitérium határozatokat hozott a 2021. évi egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban, amelyről szeretnénk tájékoztatni a gyülekezet tagjait.

 

Isten iránti hálánkat többféle adománnyal (perselypénz, egyházfenntartói járulék, céladományok) és szolgálattal is kifejezhetjük. Az egyházfenntartói járulék az az adományforma, amellyel lelki családunk iránti felelős elköteleződésünket is kifejezzük: azt, hogy gyülekezetünk évről évre rendszeresen számíthat arra, hogy anyagi terheinek hordozásában részt akarunk venni és rész is veszünk. Gyülekezetünk működését nem az állam, vagy a közegyház finanszírozza, anyagi forrásainkat elsősorban a hívek adományai jelentik. Az egyházfenntartói járulékok gyülekezetünk alapvető működési költségeinek – épületeink rezsi költségeinek (fűtés, világítás, víz stb.), az irodai költségeknek, a gyülekezet munkatársaink jövedelmének – elsődleges forrását jelentik, vagyis emberileg a perselypénz mellett elsősorban az egyházfenntartói járulék biztosítja a gyülekezeti élet működésének gazdasági hátterét.

 

Ennek az adományformának a tudatos elkötelezettséget kifejező jellege miatt egyházközségünk választói névjegyzékén azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik egyházfenntartói járulékukat befizetik gyülekezetünk pénztárába.

 

Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum mértékét a presbitérium határozza meg minden év januárjában. A 2021. évre ez a presbitérium ajánlása alapján aktív kereső egyháztagjainknak 3.200,- Ft/hó (38.400,- Ft/év), nyugdíjas illetve gyesen levő egyháztagjainknak 1.300,- Ft/hó (15.600,- Ft/év); tanuló illetve munkanélküli egyháztagjaink esetében 600,- Ft/hó (7.200,- Ft/év).

 

A presbitérium saját magára nézve azt a határozatot hozta, hogy tagjai az év elején előzetes felajánlást tesznek az éves egyházfenntartói járulékuk befizetésére, hogy ezzel elkötelezzük magunkat a tudatos adakozás mellett és felhívjuk a gyülekezet figyelmét az egyházfenntartói járulék, mint alapvető adomány fontosságára. A presbitérium tagjainak titkos felajánlása alapján 1.481.200,- Ft egyházfenntartói járulék befizetését vállalja a 2021. évben.

 

A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezetet is, hogy lehetőség szerint legalább az ajánlott minimum összegben fizesse be mindenki egyházfenntartói járulékát, amennyiben megtehetik, havi rendszerességgel, mert ez gyülekezetünk gazdasági működését is kiegyensúlyozottabbá teszi, illetve a havi részletek befizetése nem is annyira megterhelő, mint az éves járulék egy összegben való befizetése.

 

Az egyházfenntartói járulék befizetését nem családonként, hanem minden esetben személyenként könyveljük, ezért kérjük, hogy a befizetéskor/átutaláskor egyértelműen jelezzék, hogy kinek a nevére történik a befizetés.

 

A tévedések elkerülése miatt fontos az egyházfenntartói járulék esetében a befizető pontos azonosíthatósága, ezért kérjük, hogy átutalás esetén is jelezzék a befizető neve mellett a pontos lakcímét,és azt, hogy egyházfenntartói járulékról (rövidítve: EFJ) van szó.

 

Az egyházfenntartói járulékot és egyéb adományokat is befizethetik személyesen a Lelkészi Hivatalban (a jelenléti istentiszteletek újraindultával az istentisztelet előtt vagy után a templomban is) illetve átutalhatják egyházközségünk számlaszámára. Személyes befizetés esetén minden esetben bizonylatot adunk a befizetésről. Egyházközségünk számlaszáma: K&H – 10404993-00026896-00000005.

 

Amennyiben a református gyülekezetek gazdasági működésével kapcsolatban részletesebb információra kíváncsiak, szeretettel ajánljuk figyelmükbe egyházmegyénk esperesével Takaró Andrással e tárgyban készült interjút a Parókia portálon (https://www.parokia.hu/v/mi-tartjuk-fenn-a-gyulekezeteinket/)

néhány részletben gyülekezetünk gyakorlata eltér az ott leírtaktól (pl. stóla helyett stólamegváltás), de ez a cikk sok hasznos információt közöl a témával kapcsolatban.

 

Amennyiben további kérdésük van, keressenek minket elérhetőségeinken!

 

Isten áldja és őrizze meg életüket!

 

Szolnok 2021. február 7.

 

Végh Miklós – lelkipásztor

Dr. Szabó Károly – gondnok

 

 

 

 

Szolnoki Református Egyházközség