Oldal kiválasztása

Idejében szólunk!

 

Folyó év áprilisa: eddig kell az iskolákban bejelenteni az elsősök szüleinek, hogy gyermekük hit- és erkölcstant kíván tanulni. A másodikasoknak és attól fölfelé május közepe a határidő, ha változtatni akarnak. Nemcsak ezért szólunk idejében, hanem azért is, mert hittan tanulása nélkül a gyermek nem tud felkészülni az élet megpróbáltatásaira, kísértéseire és nem támad szívében hála Teremtője iránt, nem tudja Őt első helyre tenni, aki nemcsak életet adott neki, hanem utat is jelölt ki számára. Ez az út Jézus Krisztus követése és embertársai, családja, osztálytársai önzetlen szeretete.

Olyan időben szólunk, amikor gyermeke gondolkodása még alakítható a világ haszonelvűségének, önzésének és istentagadásának sokféle formája helyett a Szentírás tanítása, Isten és Jézus Krisztus parancsai és útmutatásai szerint. Ha a következő évben gyermeke kihagyja a hit- és erkölcstan tanulását, -ami állandó értékeket közvetít – bizonytalanná válik az erkölcs társadalmi normáinak megítélésében. Helyet kaphat lelkében az önmaga megvalósításának hiú elképzelése, amely mindent – embertársait is – alárendel saját érdekeinek.

A hittan arra is választ ad, hogy két évezred keresztyén Európájának történelmét Isten hogyan alakította mindannyiunk javára és okulására, bemutatja hitünk hőseinek életét, önfeláldozását. Segít megérteni évszázadok képzőművészetét, építészetét, verseket, amelyeken nem fog az idő.  Segít abban is, hogy helyesen ítéljük meg hatalmak helytelen törekvéseit, sokszor emberiség elleni bűneit.

hittan szolidaritásra is nevel azok iránt, akik hitükért, vagy akár csak megélhetésükért szenvednek, és magukra hagyva, mások által kihasználva hányódnak a társadalomban. Nevel megértésre a szenvedők iránt, akik betegség vagy félelmek között küzködnek, és akiknek a gondozását pohár vízzel, falat kenyérrel, ruhával Krisztus reánk bízta.

Ha eddig gyermeke csak erkölcstant tanult, ideje átállítani élete váltóját abba az irányba, amely megtanít az élet igazi értelmére, az önzés és az érdek szempontjainak az elhagyására. Megtanulhatja a boldog családi élet titkát.

Ha eddig is hit- és erkölcstant tanult, ragaszkodjon továbbra is ehhez a tantárgyhoz, hogy társadalmunk komoly, másokért is élő tagjává válhasson. Isten adjon ehhez erőt és boldog felismerést gyermekének.

 

 

Szolnoki Református Gyülekezet Presbitériuma

Gyülekezeti szolgálat igénylő űrlap

Tudomásul veszem, hogy a teljes szándéknyilatkozat, vagy annak egyes részeinek kitöltése nem kötelező, önkéntes, azt a Szolnoki Református Egyházközség bizalmasan kezeli. A szándéknyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolnoki Református Egyházközség a szándéknyilatkozatban foglalt adatokat gyülekezeti élet folytatása, elősegítése, kapcsolt tartás céljából kezelje, felhasználja.
Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulok, hogy a Szolnoki Református Egyházközség (5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.), a személyes adataimról nyilvántartást vezessen, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson, de más személyeknek és cégeknek nem szolgáltatja ki, azzal nem kereskedik. Az együttműködés során tudomására jutott különleges adatait a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

AKADÁLYMENTESÍTÉS
Szolnoki Református Egyházközség