Oldal kiválasztása

Református hittan köszöntő

Szolnoki Református Gyülekezet

– Család a családokért –

 „Nem vagytok többé idegenek vagy jövevények, hanem… háza népe Istennek”

                                                                                                                             Efezus 2, 19.

Kedves Érdeklődők!

Szeretettel köszöntjük családjukat gyülekezetünk honlapján! Nagy öröm számunkra, hogy érdeklődnek a református hit- és erkölcstan iránt. Ezen az oldalon szeretnénk tájékoztatást nyújtani arról, hogy mit jelent, ha a református hit- és erkölcstant választják gyermekük számára, illetve arról, hogy mi a teendőjük akkor, ha így döntenek. Kérjük, nézzék meg, olvassák el tájékoztatóinkat, ismerkedjenek meg hitoktatóinkkal, keressenek bátran bennünket további kérdéseikkel elérhetőségeinken.

 

Szeretnénk elmondani, hogy a református hit és erkölcstannal nem csupán egy tantárgyat választanak, hanem nagyon fontos döntést hoznak gyermekük életlátásának kialakulása és lelkének fejlődése szempontjából. A hit az Istennel való kapcsolatról szól, ami meghatározza, formálja a gondolkozást és az életmódot is. Ez a formálódás pedig élő emberi kapcsolatokban, közösségben történik igazán. Ezért hívjuk a gyermekeket a tanórán túl gyülekezetünk közösségébe, alkalmaira is.   

 

Szeretnénk elmondani, hogy egyedül, a család támogatása nélkül nem tudunk megbirkózni ezzel a feladattal: a gyermek lelki fejlődésére ugyanis a legerősebb hatással a szüleinek, családjának, szeretteinek értékrendje és példája van. Ezért szeretnénk meghívni a családot arra, hogy legyünk egymás szövetségesei és egymással összhangban ugyanazokat az értékeket képviseljük, erősítsük a gyermekek lelkében. Ehhez szeretnénk meghívni a szülőket, nagyszülőket és a család minden tagját, hogy ismerkedjenek meg gyülekezetünkkel, hitünkkel, gondolkodásunkkal. 

 

Gyülekezetünkre egy nagy családként tekintünk, ahol nem csak a gyermekek, hanem minden generáció választ kaphat életkérdéseire, lelki családra találhat. Megtapasztaltuk Isten szeretetét, amellyel befogadott mindet az ő családjába. Szeretnénk ezt a befogadó szeretetet képviselni, s a gyülekezet ajtaját szélesre tárva továbbadni. Érdeklődjenek bátran, és jöjjenek, látogassanak el hozzánk!     

 

Szeretettel: Végh Miklós, lelkipásztor

Hit és erkölcstan tájékoztató 2022

Etika vagy
református hit- és erkölcstan?

„Engedjétek hozzám jönni a
kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem
őket, mert ilyeneké az Isten országa.”
Márk 10,14.

Kedves Szülők, Nagyszülők!

Bizonyára hallottak már arról, hogy a nemzeti köznevelési törvény szerint az általános iskola minden évfolyamában kötelező
az etika illetve helyette – a szülő döntése alapján – választható az
egyházak által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy.
Az alábbiakban szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni a választható református hit- és erkölcstan tantárggyal kapcsolatban.

1. Kötelező-e a hit- és erkölcstan?
Nem, az etika kötelező, de a törvény értelmében helyette választható a hit- és erkölcstan tantárgy.

2. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Azt jelenti, hogy amikor az órarendben etika óra következik, az a
gyermek, aki hit- és erkölcstanra jelentkezett, hit- és erkölcstan
órán vesz részt.

3. Miért jó, ha a gyermekemnek a hit és erkölcstan órát
választom?
– A hit- és erkölcstan órán a gyermekek többet kapnak, mint az
etika órán. Nem csupán az erkölcs kérdéseivel ismerkedhetnek
meg, de a Biblia üzenete alapján megismerkedhetnek azzal az Istennel is, aki a világ erkölcsi rendjét megalkotta. Tanulnak arról,
hogy végső soron ez előtt az Isten előtt vagyunk felelősek cselekedeteinkért. Hallanak arról, hogy az életünk rendje – amely az
ember öntörvényűsége, bűne miatt borult fel, Jézus Krisztusban
állhat helyre. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János 3, 16.) Ezért páratlanul értékes minden emberi
élet és ezért van reménységünk arra nézve is, hogy életünk nem
ér véget halálunkkal.
Ezért lehet a református hit- és erkölcstan alapja három meghatározó bibliai érték: a hit, a reménység és a szeretet. (1Korinthus
13, 13.)

– Emellett a Biblia ismerete az európai, magyar alapműveltség
része. A hit és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása
segítheti gyermeke eligazodását, döntésképességét az élet apróbb
és nagyobb dolgaiban. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról,
a bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival
is megismerkedhetnek.
– A hit- és erkölcstan szorosan kapcsolódik a NAT többi tantárgyához, fejleszti a szóbeli kifejező készséget, az olvasást, az írást,
a kézügyességet. Az órák fontos része az énektanulás. A bibliai
történetek szervesen kapcsolódnak a földrajzi és történelmi ismeretekhez, megismerkednek a gyermekek régi kultúrákkal, maitól
eltérő életkörülményekkel is.

4. Tanulnak-e az etika órán előkerülő témákról a hittanos
gyermekek?
Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés. Minden évfolyamon a bibliai történethez kapcsolódóan szóba kerülnek az erkölcstani témák. Például az élet értéke, család, barátok, párkapcsolat, kortárs csoportok hatása, lelki egészség, tisztaság, testilelki tulajdonságok, elfogadás, empátia, megbocsátás stb.

5. Ki tartja a hit és erkölcstan órákat?
A helyi református egyházközség által megbízott személy: a lelkipásztor vagy református hittanoktatói megbízással rendelkező
pedagógus.

6. Csak a megkeresztelt református gyermekek jelentkezhetnek hit- és erkölcstan órára?
Nem, a jelentkezés ettől független, a szülők döntésén alapul. Minden kisgyermeket szeretettel várunk a hit- és erkölcstan órákra.

7. Mit kell tennem, ha gyermekem részére a református
hit és erkölcstant szeretném választani?
1. évfolyamba beiratkozáskor írásban nyilatkoznia kell arról,
hogy a református hit-, és erkölcstant választja gyermeke számára. Egyéb évfolyamba lépő gyermek esetén, ha az előző évhez képest változtatni szeretnének, erről május 20-ig szintén írásban kell
nyilatkozni.

8. Hol kaphatok bővebb információt a református hitoktatással kapcsolatban?
A hittan.info oldalon, gyülekezetünk honlapján (szolnokref.hu),
a hitoktatóknál, a lelkészeknél, a református lelkészi hivatalban
személyesen, e-mailen vagy telefonon, illetve istentiszteletek alkalmával.
Isten áldja és őrizze meg életüket!
Végh Miklós, református lelkipásztor

Tekintse meg videónkban a Református hit és erkölcstan tajekoztatónkat.

Hitoktatóink bemutatása

Gyülekezeti szolgálat igénylő űrlap

Tudomásul veszem, hogy a teljes szándéknyilatkozat, vagy annak egyes részeinek kitöltése nem kötelező, önkéntes, azt a Szolnoki Református Egyházközség bizalmasan kezeli. A szándéknyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolnoki Református Egyházközség a szándéknyilatkozatban foglalt adatokat gyülekezeti élet folytatása, elősegítése, kapcsolt tartás céljából kezelje, felhasználja.
Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulok, hogy a Szolnoki Református Egyházközség (5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.), a személyes adataimról nyilvántartást vezessen, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson, de más személyeknek és cégeknek nem szolgáltatja ki, azzal nem kereskedik. Az együttműködés során tudomására jutott különleges adatait a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.
Szolnoki Református Egyházközség