Oldal kiválasztása

 

Konfirmáció

 

Mi a konfirmáció?

A gyermekek megkeresztelését egyházunk a hívő szülők kérésére, hitére és fogadalmára alapozva végzi, mivel a kisgyermek még nem képes tudatos választ adni Isten megszólító szeretetére. A gyermekkeresztség alkalmával a szülők és keresztszülők megfogadják, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyermeket, hogy amikor felnő, ő maga önként tegyen vallást arról, hogy hisz Jézus Krisztusban és hozzá tartozik. Gyülekezetünk ugyanakkor megfogadja, hogy ebben a család segítségére lesz. Ennek egyik formája a konfirmációi felkészítés.

A konfirmáció szó jelentése: megerősítés. Hitvallásunk szerint a Szentlélek ébreszti és erősíti meg hitünket a Biblia üzenete által. Éppen ezért a konfirmáció – ha nyitott szívvel figyelnek a felkészülés során – a hitre jutás alkalmává lehet a fiatalok életében: így alkalom arra, hogy vallást tegyenek Jézus Krisztusba vetett hitükről. Másik megközelítés szerint a konfirmációt egy felfedező úthoz is hasonlíthatjuk, melynek során felfedezzük egyházunk tanításait, egyházunk felépítését/működését, s legfőképpen az egyház Urát, Jézus Krisztust.

Amennyiben a fiatal nincs megkeresztelve, de szeretne konfirmálni, úgy a konfirmáció alkalmával  részesül a keresztségben is.

 

A felkészülés menete

A konfirmációs felkészülés gyülekezetünkben 2 év.  Hetedik osztálytól lehet jelentkezni a felkészítő sorozatra. Mivel ez egy felfedező út, közös munkával és párbeszéddel dolgozzuk fel felkészítő témáinkat. A kikérdezésre a legtöbb esetben játékos módon kerül sor (társasjáték, egyéni verseny stb.), hogy tanulás közben az érdeklődés is megmaradjon. Szeretettel kérjük, hogy otthon is ösztönözzék gyermekeiket a készülésre, mert a második év végén, ifjaink vizsgán adnak számot tudásukról. Két év alatt református énekkincsünkkel is törekszünk megismertetni a konfirmandusokat.

 

Gyülekezetbe kapcsolódás

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt 18, 20.

Mivel a mi Urunk jónak látta, hogy követői testvéri közösségben legyenek egymással, mi is szeretnénk segíteni gyermekeinket, hogy lelki családra találjanak a Szolnoki Református Egyházközségben valamint Magyarországi Református Egyházunkban. Ennek elősegítése érdekében:

– A konfirmációra előkészítő alkalmakat a lelkipásztor gyülekezeti munkatársakkal együtt vezeti, hogy a fiatalok rögtön egy közösséggel találkozzanak, ismerkedjenek meg.

– az alkalmak időtartamát két órásra tervezzük, ahol a tanulás, együtt gondolkodás mellett közös játék, éneklés során baráti közösség kialakítására is törekszünk.

– A felkészítés során szeretnénk közös programokra és táborba is meghívni a fiatalokat.

– Szeretettel kérjük a szülőket arra is, hogy segítsék gyermeküket abban, hogy rendszeresen eljusson vasárnapi istentiszteletre, melyet a

 

  1. 1. „kakasos” templomban (Sóház utca 2.) 10 órakor,
  2. Szandaszőlősön a gyülekezeti házban (Munkácsy utca 26/A) délután 3 órakor tartunk.

 

 

 

 

Egyéb információ

A felkészítő alkalmakat péntek délutánonként a Talifish Teaházban tartjuk, ahol gyülekezetünk tagjai és munkatársai Kozák Csaba és felesége Ildikó a házigazdáink (Szolnok Batthyány utca 8.) A felkészítéshez tankönyv iratterjesztésünkben vásárolható. Református énekeskönyv szintén iratterjesztésünkben vásárolható vagy mobiltelefonos applikációként is letölthető. A konfirmációra a fiatalok a gyülekezettől Bibliát kapnak ajándékba. Ezt az első évfolyamosok a felkészítés kezdetén megkapják, órákon és otthon is használják majd. Fontos, hogy vigyázzanak rá és az első lapjaira semmit se írjanak, mert a konfirmáció előtt oda írjuk be a gyülekezet ajánlását, majd az ünnepség keretében újra átadjuk nekik.

Kérjük, amennyiben érdeklődnek a konfirmációi felkészítés iránt, vagy szeretnék, ha gyermekük jelentkezne rá, jelezzék azt mihamarabb elérhetőségeinken!

Felnőttek számára külön keresztelési és konfirmációi felkészítést szervez gyülekezetünk, melynek menetéről és tartalmáról külön tájékoztatót találhatnak honlapunkon.

 

Konfirmációi fogadalomtétel:

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

 

Kedves Konfirmandus Testvéreim!

 

A presbitérium előtt egyenként bizonyságot tettetek arról, hogy Isten Igéjének alapigazságait, s az Ő bűnbocsátó kegyelmének jó hírét megismertétek. Most a ti megmentőtök, az Úr Jézus Krisztus iránti hálátok és bizalmatok jeleként tegyetek szent fogadalmat, közösen válaszolva a következő kérdésekre:

1./ Kijelentetitek-e most, hogy Isten szeretet-szövetségében akartok élni, követni kívánjátok az Úr Jézus Krisztust, és vallást tesztek róla?               Ha igen, feleljétek: Kijelentem!

2./ Valljátok meg a Szentháromság Istenbe vetett hiteteket az Apostoli Hitvallás elmondásával:

“Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes (keresztyén) anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen”

3./ Mivel vannak közöttünk, akik most részesülnek a keresztség sákramentumában, hallgassuk meg annak szereztetési igéit: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18-20)

3./ Református keresztyén hitetek örömét is valljátok meg a Heidelbergi Káté 1. kérdésének megválaszolásával:

 

Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? 

Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt minden inkább az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon.

Ezért Ő, Szentlelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.”

 

4./ A konfirmáltak egyenkénti igével való megáldása

 

5./ Felhatalmazás:

Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket a Szentháromság Isten, és az Ő elhívott népe nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr szent asztalának és egyházunk szolgáló, áldozatkész közösségének. Ezennel (vagy: nagykorúságotoktól) választó és egyházi tisztségekre választható egyháztaggá nyilvánítalak titeket!

6./ Imádság a konfirmáltakért

7./ Köszöntés a presbitérium és a gyülekezet nevében (főgondnok, ifi, egyéb, majd kézfogás, emléklapok, Bibliák, bibliaolvasó kalauzok, könyvjelzők, könyvek átadása)

8./ Áldás és záróének (meghívás szeretetvendégségre, első úrvacsoravételre, ifjúsági közösségbe, a gyülekezet különböző állandó és rétegalkalmaira, nyári táborba, stb.)

 

Konfirmációs beiratkozás

 

Konfirmandus neve:……………………………………………………………………………………………………….

Konfirmandus oktatási intézménye:

Iskolai osztálya:…………………………..

Konfirmációs évfolyama: 1. / 2. (a megfelelő részt kérjük aláhúzni)

Konfirmandus e-mail címe:…………………………….@……………………………………………………………

Konfirmandus telefonszáma:…………………………………………………………………………………………..

Születési éve:……………………………………………, helye:…………………………………………………………

Megkeresztelésének helye…………………………………ideje:…………………………………………………….

Anyja neve:………………………………………………  foglalkozása:………………………………………………

Apja neve:………………………………………………… foglalkozása:………………………………………………

Lakhelye:………………………………………………………………………………………………………………………

Apa e-mail címe:…………………………………………….@………………………………………………………

Anya e-mail címe:…………………………………………….@………………………………………………………

Apa telefonszáma:……………………………………………,

Anya telefonszáma:……………………………………………,

 

 

A konfirmáció teljes tartalma és a beiratkozáshoz szükséges adatlap ide kattintva tölthető illetve nyomtatható ki.

 

 

 

Szolnoki Református Egyházközség