Oldal kiválasztása

2011 / 2012

Próbarend

 • hétfő 18.00 – 19.30
 • szombat 16.00 – 17.30

Szolgálati területek

Rendszeres alkalmak:

 • az egyházi év ünnepi istentiszteletein:
  • ünnepek első napján: karácsony, húsvét, pünkösd (igény és szükség szerint Szandaszőlősön is);
 • reformációi istentisztelet:
  • közösen Szolnok protestáns felekezeteinek zenészeivel (evangélikus, metodista);
 • havi egy vasárnapi istentiszteleten énektanítás:
  • a tanulandó gyülekezeti ének bemutatása, a tanulási folyamat segítése;
 • úrvacsorás istentiszteleteken:
  • az úrvacsora alatti énekek vezetése;
 • ökumenikus imahét (január):
  • közös szolgálat Szolnok többi felekezetének kórusaival (római kat., görög kat, evangélikus, metodista);
 • felhang – zenés áhítatsorozat – (Szolnok valamelyik templomában):
  • évente egy-két alkalom;
 • adventi gyertyagyújtás:
  • minden év valamelyik adventi vasárnapján (gyülekezeti tagokkal bővített kórus);
 • egyházmegyei énekkari találkozó:
  • minden évben az egyházmegye kórusaival.

Rendhagyó alkalmak:

 • szeretetvendégségek;
 • kiállításmegnyitók;
 • esküvők, keresztelők, temetések.

Cél

 1. Isten dicsőségére szolgálni – a zene eszközeivel bizonyságot tenni – gyülekezeti, egyházmegyei alkalmakon, városi rendezvényeken.
 2. Az énekkar tagjainak zenei-szakmai és lelki felkészítése a szolgálatokra. (Nem az emberek vannak a szolgálatokért, hanem a szolgálatok az emberért!)

Rövid- és hosszú távú céljaink között szoros az összefüggés: csupán a megnyilvánulások rendezhetők időbe – a tervezett programok

Azonban minden művészet és művészeti tevékenység közvetlenül az örökkévalóval (Örökkévalóval) áll kapcsolatban (kölcsönhatásban); a zene a lélek nyelve (állapította meg több tudós, gondolkodó), ezért tartalma, lényege soha nem időbeli. Nem szabad, hogy díszítőelemmé süllyedjen! Nem az emberi szórakozás és szórakoztatás eszköze! Minden zenével foglalkozó ember csak olyan mértékben tudja hallhatóvá tenni az Isteni rendet, amilyen mértékben készen áll Isten szolgálatára (mind zenei, mind lelki értelemben).

Próbáról-próbára alkalmasabbá tenni magunkat az illendő és méltó szolgálatra. Ennek zenei-szakmai és lelki területei rendszeres művelést kívánnak:

Zenei képességek

 • légzéstechnika (rekesztámasz, a zenei hangok, -motívumok, összefüggő ívek lendülettel való összefogása);
 • hangképzés (a zenei hang megfelelő helyen való megszólaltatása):
 • artikuláció – zenei és szövegbeli egyaránt;
 • intonáció – a zenei hangok egymáshozképesti viszonya;
 • hallásfejlesztés
 • egyszólam – unisono;
 • több szólam – a zenei harmóniák hangjainak megfelelő aránya, felhangrendszer;
 • ritmikai készségek (metrum – súlyviszonyok, tempó – lüktetés);
 • dinamika;
 • kottaolvasásban való jártasság (eligazodás a partitúrában dallamok eléneklésében, zenei utasítások értelmezése);
 • zenei korszakok, zeneszerzők és stílusok ismerete;

Lelkiek

 • minden énekelt hang tükrözi jelen
  • lelkiállapotunkat;
  • szeretet-mértékünket;
  • hitünk állapotát;
  • bizonyságaink hitelességét;
 • egyéni és közös imádság, közbenjárás;
 • egymás iránti figyelem (alázat – egymáshoz való viszony, arányok, mértékek);
 • türelem, segítés KÖZÖSSÉG!

Az énekkar szeretettel vár minden érdeklődőt, aki alá tudja vetni magát a próbarendnek és annak tartalmának.

Szolnoki Református Egyházközség