Oldal kiválasztása

Konfirmáció

 

“A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.” Péter apostol 2. levele 1, 5-8

 

konfirmacio

Konfirmáció gyülekezetünkben

A konfirmáció jelentősége: a konfirmációra jelentkező személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett. A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt személy, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a hivő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe.

Tizenéves fiatalok konfirmációja:

A szülők és a keresztszülők fogadalmat tettek a kereszteléskor, hogy úgy nevelik gyermekeiket, hogy ha majd felnőnek, ők maguk önként tegyenek vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet színe előtt. Ez az alkalom a konfirmáció.


A szülők hitbeli nevelését kiegészíti a hitoktatás, majd a konfirmációi előkészítő. Az előkészítőn a gyülekezet lelkipásztora református hitünk alapigazságaival, egyházunk felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival ismerteti meg a konfirmandusokat. E tudásukról a konfirmációt megelőző kikérdezés során adnak számot a gyülekezet Presbitériuma előtt.

Felnőttek számára is indul konfirmációi előkészítő évente.

Az előkészítőn a gyülekezet lelkipásztora református hitünk alapigazságaival, egyházunk felépítésével, a gyülekezeti élet alapjaival ismerteti meg a konfirmandusokat. E tudásukról a konfirmációt megelőző kikérdezés során adnak számot a gyülekezet Presbitériuma előtt.
Más keresztény-keresztyén egyház keretein belül megkereszteltek is jelentkezhetnek konfirmációra, ha elfogadják a református hitvallásunkat, és személyes döntésük alapján református keresztyénként kívánnak Jézus Krisztus szolgáló közösségébe tartozni.
Amennyiben még nincs megkeresztelve, konfirmációja előtt, személyes hitvallása után megkereszteljük.

A konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet színe előtt a konfirmandus megvallja személyes döntését Krisztus és az Ő egyháza mellett. Ezzel válik teljes jogú egyháztaggá, aki élhet az úrvacsora sákramentumával is és kérheti majd Isten színe előtt házasságkötése egyházi megáldását.

Konfirmációra jelentkezni gyülekezetünk elérhetőségein lehet.

Gyülekezeti szolgálat igénylő űrlap

Tudomásul veszem, hogy a teljes szándéknyilatkozat, vagy annak egyes részeinek kitöltése nem kötelező, önkéntes, azt a Szolnoki Református Egyházközség bizalmasan kezeli. A szándéknyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolnoki Református Egyházközség a szándéknyilatkozatban foglalt adatokat gyülekezeti élet folytatása, elősegítése, kapcsolt tartás céljából kezelje, felhasználja.
Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulok, hogy a Szolnoki Református Egyházközség (5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 1.), a személyes adataimról nyilvántartást vezessen, hivatalos megkeresés esetén azokról adatot szolgáltasson, de más személyeknek és cégeknek nem szolgáltatja ki, azzal nem kereskedik. Az együttműködés során tudomására jutott különleges adatait a mindenkori hatályos jogszabályokban előírtak szerint kezelje.

Szolnoki Református Egyházközség