Oldal kiválasztása

Választás!?

Szolnok, 2019. július 21.

Olvasandó: 5Mózes 11,13-27

Alapige: Apostolok Cselekedetei 1, 15-26

Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak” (Apostolok Cselekedetei 1, 24)

 

Szeretett Testvérek!

Isten irgalmas, gondviselő szeretetéből az úrnapján gyűlhettünk össze istentiszteletre. Arra hív a Szent, a dicsőséges Isten, hogy hétről hétre, úrnapjáról úrnapjára megtartsuk a nyugalomnapját, hogy megjelenjünk a színe előtt, vagy ha erre nem adatik lehetőség, akkor pedig a Szentírás olvasásával, imádsággal töltsük időnket Urunk előtt megalázkodva.

Ismerjük a törvényt: hat napon át dolgozz, végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap az ÚRnak, a te Istenednek nyugalomnapja. Így szenteljük oda a nyugalomnapját hétről hétre Istennek, hogy a munkanapokon is Istennek engedelmes, megszentelt életet tudjunk élni. Nekünk van szükségünk rá. Nekünk is vigyáznunk kell lelki egészségünkre, hogy a világ, amelyben élünk, s amely a bűn törvényszerűségei alapján folyamatosan el akar szakítani Istentől, el ne sodorjon bennünket.

A mai napi újszövetségi ige különösen erőteljesen figyelmeztet bennünket erre. Vigyázz a lelkedre, nehogy te is az árulók sorsára juss, mint Júdás az egyik apostol. Nem szoktuk ezt így mondani: Júdás apostol. Pedig az volt. Maga az Úr Jézus Krisztus nevezte őt a tizenkettővel együtt apostolnak, amikor elküldte őket még földi életében, hogy az evangéliumot hirdessék és betegeket gyógyítsanak. Olvashatjuk ezt a Lukács evangéliuma 6. részében.

Júdás, egy a tizenkettő közül, akinek Isten hatalmas csodák átélését engedte meg, aki látta az Urat, hallotta tanítását egyenesen az Úr szájából, és mindig az Úr mellett lehetett, mégis az átkozottak közé került, mert nem vigyázott lelki épségére, lelki egészségére. Megőrizte szívében a kapzsiságot, a becstelenséget, a hazugságot. Mai helyzetünkre fordítva így mondhatnánk: A legtökéletesebb teológiát végezte, látványos lelkipásztori munkát végzett, evangelizált, Isten jeleket és csodákat tett a keze által, és mégis áruló lett. Azt, hogy lehetséges ilyen árulás, az mutatja, hogy kitűnő, tudós teológus lelkipásztorok, az ébredési idők evangelizátorai közül is kerültek ki a szocializmusban árulók, akik az egyház ellenségei lettek, sőt Krisztus hűséges követőinek gyötrői, börtönbe, száműzetésbe, halálra juttatói.

S ha olyan istenfélő emberek, akiknek a szolgálatán korábban ott volt az Isten áldása, ilyen mélyre süllyedhettek, akkor nekünk igen alázatosnak kell lennünk, s nem mondhatjuk, hogy velünk ilyen soha nem történhet meg, csak azt mondhatjuk: Kérem az Istent, hogy őrizzen meg minden engedetlenségtől, hazugságtól, istentelen bálványimádástól.

Életbe vágóan fontos, hogy megőrizzük szívünkben az Isten Igéjét, hogy engedelmeskedjünk Neki, keressük Őt és ragaszkodjunk hozzá. Életbe vágóan fontos, hogy ismerjük és értsük a Szentírást és a hitvallásainkat, az előttünk jártak hitvalló nyilatkozatait. De nem csupán az ismeretre van szükség, hanem az engedelmes életre. Az Isten akaratát kereső, megértő és megcselekvő életre.

Júdás ugyanis azzal bukott el, hogy megőrizte szívében a kapzsiságot, a becstelenséget, a hazugságot. Bálványa volt a vagyon és a hatalom, amiért még Krisztust is kész volt elárulni. Ilyen akadt például egyházunkban is, korábban nagy evangelizátor, aki komoly missziói munkát szervezett, de nagyravágyó emberként, mindenáron vezető pozícióra vágyó emberként, később esperesként Krisztus ügyének árulója, a szocialista hatalmi szervek kiszolgálója, istenfélő lelkipásztorok meghurcolója lett. S ne gondoljuk, hogy ma ez velünk nem történhet meg! Isten legyen irgalmas hozzánk, nehogy bármelyikünkből Krisztus ügyének árulója váljon. Se lelkészből, se presbiterből, se gyülekezeti tagból.

De hogy ne forduljunk szembe az Istennel, ahhoz az kell, hogy elhagyjuk, eldobjuk a bálványainkat. Mert a megőrzött bálványok szembefordítanak az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztussal is! Ezért kell könyörögnünk minden nap: Szabadíts meg a gonosztól! A bennem is munkálkodó, a bennem is jelenlévő gonosztól.

Amikor ma az Ószövetségből a Tízparancsolat hangzik, az arra emlékeztet, hogy Krisztus gyermekeinek újra és újra Isten törvényének tükre előtt meg kell állnunk, és kérnünk kell: a Szentlélek vizsgálja meg szívünket, életünket. Ami engedetlenség, bálványimádás csak életünkben találtatik, attól mind szabadítson meg.

Legyen az más istenektől, horoszkóptól, kártyavetőktől, jósoktól való tudakozódás. Vagy önimádat. Legyen az káromkodás és istenkáromló beszéd. Legyen az a nyugalom napjának megtörése, megszentségtelenítése akár azáltal, hogy én megtöröm, akár azáltal, hogy másokat a nyugalom napjának megtörésére kényszerítek. Legyen az a szülők, a felsőség, a törvények iránti tiszteletlenség, vagy engedetlenség. Kivéve akkor, amikor Istennek kell inkább engedni, mint embereknek. Legyen bár bálványunk a gyűlölet, vagy éppen a testiség, azaz nemi vágyak Isten törvényével szembeni kiélése, legyen az hazugság, vagy a vagyon becstelen úton való gyarapítása és a mások tulajdona iránti vágy, vagy dicsőségünk keresése, hatalomvágy szívünkben forgatása…

Bármi is legyen, amitől nem vagyunk hajlandóak akár kemény küzdelem, könnyek árán is megszabadulni és Krisztus igazságára megtisztulni, előbb-utóbb szembe fordítanak az Úr Jézus Krisztussal. Nem minden bűn és bukás, árulás, mert akkor csak árulói lennének Krisztusnak. De nem tudhatjuk, hogy a megőrzött vétek mikor sodorhat bennünket árulásba. Mert igenis, a megőrzött, megtartott vétek árulóvá tehet, melynek a vége nyomorúság, örök kárhozat. Ne kívánjuk magunknak azt a sorsot, ami Júdást elérte.

Mégis miért beszélhetek ma erről ilyen szabadon? Azért, mert a mai Igénkben nemcsak Júdásról van szó, hanem József-Jusztuszról és Mátyásról is. Józsefről, akinek a ragadványneve Jusztusz volt, azaz igazságos ember, igaz ember. 2000 év távlatából is mennyire beszédes név! Igazságos ember! Róla beszél Igénk és Mátyásról, akit Júdás helyére választottak. Jusztuszról és Mátyásról, akik már Keresztelő János tanítását is követték, azaz a bűnbánat és megtérés keresztségét magukra vették, és akik egészen korán csatlakoztak Jézus Krisztus követőinek táborához. Ők is követték a Mestert, mint Júdás. Ők is látták a Mester csodáit, mint Júdás. Ők is hallották az Úr tanítását. Nem lett akkor még belőlük apostol, mint Júdásból, de nem ez volt nekik a fontos. Krisztus volt a fontos. Krisztus Igéjének megtartása volt a fontos. Krisztus engedelmes követése volt a fontos. Amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, meghalt és feltámadt, Jusztusz és Mátyás valószínűleg azok között voltak, akik nem futottak el Jeruzsálemből. S amikor az apostolok összegyűltek és összehívták Jézus Krisztus követőit, akkor Jusztusz és Mátyás már Pünkösd, a Szentlélek kitöltetése előtt ott imádkozott és könyörgött egy százhúsz főnyi sokaságban, várva az Úr Jézus Krisztus ígéreteinek beteljesedését.

Miért maradhattak meg a hitben? Mert jobbak voltak Júdásnál? Eredetileg nem. Jusztusz és Mátyás ugyanúgy bűnös, nyomorult, megváltásra szoruló ember volt, mint Júdás és a tizenegy apostol, akik a feltámadott Úrral találkozhattak. Jusztusz és Mátyás sem tudta megtartani Isten törvényét. Egyet sem. De akartak Krisztushoz tartozni, megértették szavát – és engedelmeskedtek neki. Az Urat választották a bűneik helyett. Az Urat választották újra, amikor bűneikben elbuktak. Mert a törvényszegés, a bűnben elbukás önmagában még nem árulás. Az árulás a tudatos megtagadása annak, amit Jézus Krisztustól kaptunk, amit Krisztus kijelentett. Jusztusz és Mátyás, ha vétkeztek, megbánták és elhagyták vétkeiket. És ezáltal egyre jobban kezdték megismerni, megérteni az Úr Jézus Krisztus szeretetét. De nemcsak bűneik ellen harcoltak, hanem keresték azt, ami kedves az Istennek. Szolgálni akartak az Úr Jézusnak. És így jutottak el oda, hogy életük arról tett tanúságot: alkalmasak és méltók arra, hogy a hűtlen, áruló, gyalázatosan elpusztult, szerencsétlen Júdás helyére álljanak.

Mert az árulók tisztségét és méltóságát a Mindenható Isten mindig másnak adja. Az ezért való könyörgésből idéz Péter, a Zsoltárok könyvéből: „tisztségét pedig más vegye át”, vagy, ahogy a 109. zsoltárban olvassuk: „…tisztségét más kapja meg!”. Pár perce egy korábbi evangelizátort, később esperest említettem, aki az esperesi széket bitorolta. De nem az esperesi szék volt ettől átkozott. Azóta már többen töltötték be azt a tisztet áldott, engedelmes szolgálattal! Hasonlóképpen Júdás tisztségét is átvehette engedelmes, istenfélő szolga. Lehetett más apostol Júdás helyett. Így jelölték Jusztuszt és Mátyást. Mindkettőt alkalmasnak találták erre a szolgálatra. Mindkettő méltó volt az apostolságra egy százhúsz főnyi sokaság értékítélete szerint. Isten Mátyást választotta, de ettől Jusztusz hűséges szolgálata nem lett értéktelenebb. Neve fennmaradt a hűségesek és az engedelmesek között. Dicsőség érte Istennek…!

Ennek az igehirdetésnek azt a címet adtam: Választás!?. Hiszen egész életünk választások sorozata. Amikor azt mondom választás, talán többen a politikai vagy egyházi tisztségek választására gondolnak, de Igénk választási üzenete a mi bensőnket figyelmezteti! Arra szólít fel válasszuk az áldást az átokkal szemben. Adjuk oda mindenünket a Teremtő Atyának, aki áldássá tesz bennünket, de ha ellene mondunk, akkor az Isten átkát hozza fel ellenünk. Mindkettőben Isten tökéletesen tud cselekedni, illetve tökéletesen tudott és fog tudni cselekedni.

Sokan kérdezik Tőlünk, miként nyerhető el az áldás! Az ószövetségi Igénk ad nekünk erre pontos felelet: „Ha hűségesen megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, és teljesítitek azokat; ha szeretni fogjátok Isteneteket, az URat, mindenben az ő útjain jártok, és hozzá ragaszkodtok” (5Móz 11,22).

Visszatérve alapigénkre, Péter nem tesz mást, mint az Isten által adott rendelkezésekre emlékezett vissza, s óhajtott azokat megtartani. Nem véletlen, hogy az Írás fényében értékeli Júdás tettét és annak következményét, de megadja a megoldást is.

Életünk kis és nagy kérdéseire ott vannak már a válaszok a Szentírásban. Isten előkészítette számunkra és kimunkálja bennünk a helyes utat, a helyes irányt.

Hadd hozzak egy történelmi példát! Augusztinusz a negyedik és ötödik század fordulóján különleges élménye volt. Édesanyja, Mónika három évtizedes imádsága után Isten elkezdett szívében munkálkodni. Egy alkalommal gyerekeket látott játszani, akik refrénszerűen kiáltozták: „Vedd és olvasd!” A korábban feslett életű Ágoston Teremtőjének biztatását hallotta az ifjak szavában: vedd és olvasd – a Szentírást. Nem tétovázott, hanem felcsapta az Újszövetségben Pál apostol rómaiakhoz írt levelét, ahol ezt olvasta: „Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” (Róm 13, 13–14). Így indult el Ágoston lelkében a Krisztushoz fordulás. Mert vette és kinyitotta, aztán olvasta és szívében forgatta az Igét. Később teológiát tanult, majd korának egyik kiváló tudósa és Hippo városának püspöke lett. Ez a Biblia sajátos értéke és áldása életünkben.

Istenünk az Ő kijelentett szavával óhajt vezetni bennünket. Ezért kér ma is Tolle, lege, Vedd és olvasd a Szentírást! Amit pedig olvastál, amit megértettél azt cselekedd meg, vidd végbe! Így válhat az átok áldássá, így válhat elrontott életed nyertes életté.

A Jeruzsálemben várakozók ezek alapján akarják kiegészíteni az apostoli kört. Az előbb már szóltam arról, hogy az Írás alapján kell új apostolt választani, de volt még egy kritérium, Jézus tanítványi körének tagja legyen és tanúja! „Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának.” Ketten méltóak a posztra: Jusztusz és Mátyás!

Többször fordul elő, mikor a Bibliában keressük életünk helyzetére a választ, akkor több Ige is elénk kerül, mint lehetséges megoldás. Melyiket válasszuk? Melyik lesz valódi megoldás? Ahogy a tanítványi körnek, úgy nekünk is csak egyetlen lehetőségünk van, az ima. Imádságban elkérni a Istentől a valódit, az igazat. Azt a Felsőbb akaratot, ami célhoz vezet bennünket és hagyni, időt adni a Szentlélek munkájának a helyeset megmutatni, ami életünket, élethelyzetünket a helyes irányba fordítja.

Talán többen közületek teszi fel a kérdést: De hiszen, Péterék nem így cselekedtek? A válasz nagyon egyszerű: A felolvasott Ige Jézus Krisztus mennybemenetele és a Pártfogó érkezése közti tíz napban történik, így csakis arra támaszkodhattak, amit az Írásból ismertek, a sorsvetést, amiről Sámuel könyvében is olvasunk. Mindezek ellenére nem a cselekedet, hanem az elkérésen van a hangsúly, hogy bár ketten is megfelelnek a törvény és Jézus kijelentéseinek, mégis a választást az Isten kezébe helyezik, azt elfogadják! Mátyásra esik Isten választása, így válik a közvetlen tanítványi kör teljessé, egésszé, tökéletessé!

Mi magunk minden nap kerülünk döntéshelyzetbe. Emberi szemmel nézve, kisebb és nagyobb döntéseket kell meghoznunk. Itt szeretnék vitatkozni az egyik igehirdetővel, aki a szószékről azt mondta: „nem kell minden apró döntéshelyzetben az Urat kérdezni.”. Hiszem és vallom, döntéseinkben nincsen sem kicsi, sem nagy, mert annak mértékének eldöntése csak emberi gondolat, hiszen mi magunk tudjuk az apró gondot felfújni, máskor az elefántból tudunk bolhát csinálni. Ezért kéri a Mennyei Atya emeljük fel a szívünket és tegyük elé a gondjainkat. „Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak.” (24).

Tedd, tegyük az Ő kezébe döntéshelyzeteinket! Ő ismer minket, ő látja azt, amit mi még nem vagy homályosan látunk. Életünk vezetését Rá bízva és vezető szavának engedelmeskedve. Törekedjünk hát akár könnyekkel is, kemény küzdelmekkel is, Krisztus Urunk segítségül hívásával, harcolni a bűneink, harcolni a bálványok, minden tisztátalanságunk ellen. Nehogy azok, erőt véve rajtunk, árulásba sodorjanak. Krisztus meg akar tartani, de kéri ma is tőlünk, hogy engedelmességben, hűségben, Szentlelke által növekvő hitben maradjunk meg mellette. „Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok Isteneteknek, az ÚRnak parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek.”. Ámen!

 

Kérdések:

Mennyire hihető, mennyire tudod és tartod szemed előtt, hogy Isten a legtökéletesebb utat akarja adni neked?

Tudsz-e kérni iránymutatást a döntéshelyzeteidben? Van-e türelmed kivárni a Szentlélek vezetését?

Tudod-e magadat vagy másokat erősíteni azzal, amikor hallgattál Isten útmutatására?

Fel tudod idézni a többieknek és önmagadnak?

Szolnoki Református Egyházközség