Oldal kiválasztása

A Bárány menyegzője

 

Olvasandó: Efezus 5, 21-33.

„Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: „Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét”. Még egyszer mondták: „Halleluja, felszáll a füstje is örökkön-örökké!” Ekkor leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak: „Ámen! Halleluja!” És megszólalt egy hang a trónus felől: „Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok”. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: „Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti”. Így szólt hozzám: „Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!” Ezt is mondta nekem: „Ezek az Isten igaz igéi”. Jelenések 19, 1-9. (Bibliaolvasó Kalauz napi ige)

 

Az ige esküvőhöz hasonlítja azt a napot, amikor Jézus visszajön, és a „győzedelmes egyház Urával egyesül.” A Bárány menyegzője. „„A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” Efezus 5, 31-32. Mi jut eszedbe, amikor Istenre gondolsz? Mi jut eszedbe, amikor Jézusra és a vele való kapcsolatodra gondolsz?

 

Isten eredeti rendje az ember életére nézve ez volt. Arra adta azt életet, „hogy teremtő Istenét megismerje, szeresse és vele örökké tartó boldogságban élve őt dicsérje és magasztalja.” (Heidelbergi Káté 6. kérdés) Ez nem vallásos találkozás, nem ceremónia, nem hivatalos találkozó, jogi ügylet vagy üzleti tárgyalás, hanem családi kapcsolat, szeretet-szövetség.

 

Valaki egyszer így válaszolt, amikor a hitéről kérdeztem: „Jól megvagyok Istennel, én békén hagyom őt, ő békén hagy engem. Tisztelem távolról. Ha valamire szükségem van, akkor kérek, és meg is szoktam köszönni. Ez így rendben van, nem?” Kértem, hogy gondoljon a férjével való kapcsolatára. Ha ennyi lenne, jó házasságnak mondaná? Elgondolkozott.

 

Isten nem arra hív, hogy távolról tiszteld őt, hogy bizonyos elvárásoknak megfelelj, hogy teljesítsd a kötelességedet, utána pedig éld a világod. Szeretet-szövetség, amelyben a legmélyebb kapcsolatban vagy vele. Elfogadod a szeretetét, bízol benne, és engedelmeskedsz neki.

 

Erről beszél ez a kép: az Isten népe Jézus Krisztus menyasszonya. És erről beszél az is, hogy az Istentől elszakadt emberiség a nagy parázna. A paráznaság ugyanis hűtlenséget jelent. A bűn lényege pedig a hűtlenség Isten iránt. A menyasszony szereti és ezért követi Vőlegényét. A parázna nem kötődik a Vőlegényhez, a saját vágyai, céljai, érdekei után megy, ez határozza meg a z életét. Ezt a lelkületet és az ez alapján élőket Isten véglegesen elítéli. Ő az Úr, Ő szent és az ő szentsége nem tűri meg a hamisságot, a bűnt. Mi bűnös emberek nem szeretünk Isten ítéletéről hallani, az Isten szentségét közvetlenül látó mennyei seregek azonban leborulnak előtte és dicsőítik az ő igazságát és hatalmát, amikor a nagy parázna ítélete végbe megy.

 

Isten népe Krisztus menyasszonya. A hűtlen emberiségből hívta el és váltotta meg őket az Úr Jézus. A Bárány menyasszonya. Keresztelő János mondja ezt Jézusról: „Íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!” János 1, 29. Drága áron váltotta meg a menyasszonyt: Ő lett az áldozati Bárány, aki magára vette a hűtlenség szégyenét és következményét. Aki hordozza a világ bűnét. A tiedet is. Nem volt más mód arra, hogy megmeneküljünk, nem lehetett másként tiszta a menyasszony. Valaki egyszer ezt mondta: „Az a baj, hogy mi jó, becsületes, hívő emberek kihalófélben vagyunk. Ez a baj a világgal.” Látjuk, hogy a Biblia mennyire másként látja a helyzetet, mennyire másként látja a gyülekezetet? Nem a jóemberek kihalófélben lévő társasága, hanem a megváltott, kegyelembe fogadott bűnösök közössége. A Vőlegény, a Bárány az életét adta azért, hogy mi el ne pusztuljunk  a bűneinkben. Az ítélet őt érte, mi ezért élhetünk.

 

Isten szent, Isten igaz. Isten a tiszta fény és nincs benne semmi sötétség. Isten emésztő tűz. Isten számára csak a tökéletesen hibátlan az elfogadható. Ezt vegyük nagyon komolyan! Nem úgy gondolkozik Isten, hogy vannak a nagyon bűnösek, azok ítéletre mennek, és a kevésbé bűnösek ők megmenekülnek. Egyetlen hiba, hűtlenség, tisztátalanság kizár téged az Istennel való közösségből. Magadtól nem mehetsz a menybe!

 

Hogyan van akkor mégis a Báránynak menyasszonya? Hogyan lehet, hogy Jézus Krisztus az egyházat hiba, ránc, folt nélkül állítja maga elé teljes feddhetetlenségben (Efezus 5, 27.)? Hogyan lehet a menyasszonynak tiszta, ünnepi, méltó ruhája? Az Isten népéhez tartozókról ezt mondja az Ige: „megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.” Jelenések 7, 14. Vagyis Jézus Krisztus kereszthalála által tisztultak meg. Ott Isten végrehajtotta a paráznaság, a hűtlenség, a bűn ítéletét. Krisztusban önmaga állt a helyünkre, és vette magára a mi szennyes ruhánkat, annak minden szégyenét és elutasítottságát, a kárhozat ítéletét. És nekünk adta az ő tiszta ruháját. Így beszél erről Pál apostol: „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” 2Korinthus 5, 21. A kereszten végbe ment a bűn felett való ítélet. A kereszten csere történt: Krisztus magára vette a bűnünket és felénk nyújtja az ő tökéletes igazságát. Istennek semmi nem lég jó, ami tökéletlenebb Jézus Krisztusnál. A menyasszonyt úgy öltözeti fel, hogy felé nyújtja Jézus Krisztus igazságát.

„Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjére” Kik ezek? Kik lehetnek majd ott és örülhetnek ezen az ünnepen? Kik tartoznak Isten kegyelembe fogadott népéhez, a menyasszonyhoz? Azok, akik többé nem önmagukban bíznak, hanem megtérnek, bűnbánatot tartanak és rábízzák magukat arra, amit  a Bárány Jézus tett értük.

 

A nagy parázna a Jelenések könyve szerint díszes, színes, drágaköves ruhát visel. A menyasszony pedig egyszerű, fényes, tiszta gyolcsot. Azok tartoznak Jézushoz, akik lelkileg lemondanak önmaguk díszítéséről, a saját jóságukat bizonygató gőgről, és bűneiket megvallva a Krisztus igazságában bíznak.

Krisztus keresztjén meglátom az én bűneim ítéletét. Ott meglátom az ő mentő szeretetét, amellyel elhordozta ezt az ítéletet helyettem. Krisztusba vetett bizalommal megvallom, amit Isten bűnnek ítélt az életemben, és törekszem arra, hogy elhagyjam azt.

 

Isten Igéje meg akarja értetni veled, hogy milyen lehetetlen helyzetben vagy önmagadban Isten előtt, és hogy mit tett Jézus Krisztus a megmentésedért. És megtérésre hív. Tarts bűnbánatot és kapaszkodj bele Jézus Krisztusba! Isten őérte ajándékoz neked igazságot! Isten Őbenne lát téged igaznak. Azokban, akik Krisztusra bízták magukat, Isten Jézust látja.

 

És ez a szeretet fog átformálni. Ha rá bíztad magad, szeretet kapcsolat jött létre, ami átformálja a szívedet. Akiket megigazította, azokat megszenteli. A menyasszonyt fel kell készíteni. A felkészült menyasszony tiszta, fényes ünnepi ruhában van, amiről azt mondja az ige, hogy ezek a szentek jó cselekedetei. Hogyan értsük ezt? A Biblia azokat mondja szenteknek, akik Krisztusban vannak, az Isten népe tagjait. Az ő megváltozott életük a menyasszony fényes ruhája a menyegzőn. Mert a Krisztussal való valódi kapcsolat ilyen gyümölcsöt terem. A hívő embert nem a jó cselekedetekért fogadja el igaznak Isten, hanem azért terem az életünk jó cselekedeteket, mert Isten Krisztusban igaznak nyilvánított és elfogadott. A menyasszonyt nem a szép ruhájáért veszik el, nevezik menyasszonynak, hanem azért van szép ruhába öltözve, mert menyasszony. Értjük a különbséget?

 

A kegyelem és bűnbocsánat valódi megtapasztalása, a valódi megtérés változást indít el az ember életében: „mert lehetetlen, hogy akik hit által Krisztusba oltattak, a hála gyümölcsét ne teremjék” (Heidelbergi Káté). Ez azt jelenti, hogy ha „hívő” ember nyugodtan úgy tud élni, mint a világ, nyugodtan benne a bűnben, akkor ott nincs rendben valami. A szeretet elfogadása megváltoztat. Viszontszeretet. Térj meg és tarts bűnbánatot!

 

A megtért hívő élete sem lesz hibátlan ezen a földön, elkövet bűnt, de nem tud többé nyugodtan a bűnben járni! Egyre világosabban kezdi látni a bűneit és fájlalni azokat. Nem tud nyugodtan kibékülni velük, hanem bűnbánatot tart és elhagyja azokat. Elkezd az fájni, ami Krisztusnak fáj, és örömet okozni, ami neki örömet okoz. Elkezd zavarni az, ami az ő akaratával és dicsőségével ellentétes ebben a világban. Formálhat már az Úr téged is? Az övé vagy? Vagy még nyugodtan benne élsz abban, ami neki fájdalmat okoz?

Mennyi időt töltesz vele, mennyire számít neked az ő véleménye?

 

Ő formálni akar. A Jelenések könyve azoknak a beteljesedett reménységéről szól, akik itt és most elfogadták a Bárány meghívását a menyegzőre, bűnbánatot tartottak és rá bízták magukat, akiknek az élete az ő kegyelmében formálódik napról napra.

 

A Bárány menyegzőjének reménysége. „Akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta” 1János 3, 3.  Térjetek meg, bízzátok magatokat Krisztusra, és formálódjatok az ő szeretetében nap, mint nap!

 

 

 

 

Szolnoki Református Egyházközség