Oldal kiválasztása
Egyházfenntartói járulék 2022.

Egyházfenntartói járulék 2022.

Egyházközségünk presbitériuma 2022. januári ülésein elfogadta gyülekezetünk 2021. évi zárszámadását és elkészítette a 2022. évi költségvetését. A presbitérium határozatot hozott a 2022. évi egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban, amelyről szeretnénk tájékoztatni a gyülekezet tagjait.

 

Isten iránti hálánkat többféle adománnyal (perselypénz, egyházfenntartói járulék, céladományok) és szolgálattal is kifejezhetjük. Az egyházfenntartói járulék az az adományforma, amellyel lelki családunk iránti felelős elköteleződésünket is kifejezzük: azt, hogy gyülekezetünk évről évre rendszeresen számíthat arra, hogy anyagi terheinek hordozásában részt akarunk venni és rész is veszünk. Gyülekezetünk működését nem az állam, vagy a közegyház finanszírozza, anyagi forrásainkat elsősorban a hívek adományai jelentik. Az egyházfenntartói járulékok jelentik a perselypénzek és a gyülekezet életére befizetett céladományok mellett gyülekezetünk alapvető működési költségeinek – épületeink rezsi költségeinek (fűtés, világítás, víz stb.), az irodai költségeknek, a gyülekezet munkatársaink jövedelmének – elsődleges forrását.

 

Ennek az adományformának a tudatos elkötelezettséget kifejező jellege miatt egyházközségünk választói névjegyzékén azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik egyházfenntartói járulékukat befizetik gyülekezetünk pénztárába.  

 

Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum mértékét a presbitérium határozza meg minden év januárjában. Ezt az ajánlott összeget a presbitérium nem emelte a tavalyihoz képest, így a presbitérium ajánlása továbbra is mindenkinek a jövedelmének, illetve nyugdíjának 2%-a, de legalább 3.200,- Ft/hó (38.400,- Ft/év) aktív keresőknek, 1.300,- Ft/hó (15.600,- Ft/év) nyugdíjasoknak és gyesen levőknek; 600,- Ft/hó (7.200,- Ft/év) tanulóknak illetve munkanélküli egyháztagjainknak.

A presbitérium saját magára nézve azt a határozatot hozta, hogy tagjai az év elején előzetes felajánlást tesznek az éves egyházfenntartói járulékuk befizetésére, hogy ezzel elkötelezzük magunkat a tudatos adakozás mellett és felhívjuk a gyülekezet figyelmét az egyházfenntartói járulék, mint alapvető adomány fontosságára. A presbitérium tagjainak titkos felajánlása alapján 1.545.000,- Ft egyházfenntartói járulék befizetését vállalja a 2022. évben.

 

A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezetet is, hogy lehetőség szerint legalább az ajánlott minimum összegben fizesse be mindenki egyházfenntartói járulékát, amennyiben megtehetik, havi rendszerességgel, mert ez gyülekezetünk gazdasági működését is kiegyensúlyozottabbá teszi, illetve a havi részletek befizetése nem is annyira megterhelő, mint az éves járulék egy összegben való befizetése.

 

Az egyházfenntartói járulék befizetését nem családonként, hanem minden esetben személyenként könyveljük, ezért kérjük, hogy a befizetéskor/átutaláskor egyértelműen jelezzék, hogy kinek a nevére történik a befizetés.

 

A tévedések elkerülése miatt fontos az egyházfenntartói járulék esetében a befizető pontos azonosíthatósága, ezért kérjük, hogy átutalás esetén is jelezzék a befizető neve mellett a pontos lakcímét,és azt, hogy egyházfenntartói járulékról (rövidítve: EFJ) van szó.

 

Az egyházfenntartói járulékot és egyéb adományokat is befizethetik személyesen a Lelkészi Hivatalban és az istentisztelet előtt a templomban is, illetve átutalhatják egyházközségünk számlaszámára. Személyes befizetés esetén minden esetben bizonylatot adunk a befizetésről. Egyházközségünk számlaszáma: K&H – 10404993-00026896-00000005.

 

Amennyiben további kérdésük van, keressenek minket elérhetőségeinken!

 

Isten áldja és őrizze meg életüket!

 

 

Végh Miklós                                         Dr. Szabó Károly
 lelkipásztor                                                gondnok

 

Szolnoki Református Egyházközség