Oldal kiválasztása

Karácsony – A fordulópont: Jézus

Olvasandó: Lukács 2, 1-20.

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!” Ézsaiás 9, 1-6. (napi ige)

 

Karácsony Jézus születésnapja. Az ünnep lényege Jézus. A karácsonyi történetben Isten világos tanítást ad arról, hogy ő nem az emberileg ideálisnak tartott körülmények biztosítására koncentrál. Mert nem ez a fontos. Mindenről gondoskodik, minden szükségest elkészít, de nem a mi gondolataink szerint. Nem a díszítéssel foglalkozik, hanem az élettel. Mi is ezzel foglalkozzunk! Mennyit foglalkoztunk karácsonyra készülve a körítéssel, és mennyit a lényeggel? Engedjük most el a körülményeket és nézzünk Jézusra!

 

  1. Jézus a fordulópont. Egy több mint 700 éves prófécia, amelyik Jézusra mutat, az ő születéséről beszél. Arról beszél, hogy egy gyermek születése a történelem fordulópontja. Sötétségben tapogatózásból világos látás. Halál helyett élet, bőség, öröm. Rabság helyett szabadság. Háború helyett béke. A fordulópont: „mert egy gyermek születik nekünk.”

 

Ez a prófécia arról beszél, hogy a  világtörténelem menetébe Jézus megszületése hozott fordulópontot. Isten a világmindenség megváltását, az élet rendjének helyreállítását Jézus születésével kezdi. Azt, amit a bűn és a halál tönkretett ebben a világban, azt, amit mi emberek elrontottunk, az a Jézus állítja, helyre, akinek a születését karácsonykor ünnepeljük. Halálával és feltámadásával ő győzi le a sátánt, a bűnt és a halált és hoz újra kezdést az embernek. Amikor pedig a történelem végén visszajön, ő ítél majd élők és holtak felett, teljessé teszi  övéi megváltását, és örökké uralkodik velük az újjáteremtett világban. A világmindenség történetében Jézus a fordulópont.

Történelmünk ma is a hozzá való viszonyunkon fordul meg, és a személyes életünk is a Jézushoz való viszonyunkon fordul meg. A fordulópont Jézus.

Nem ijesztő, hogy éppen ezt a Jézust próbálja minél inkább kiszorítani az életből, az erkölcsből és a közéletből is – még a karácsonyból is – a „keresztyén” Európa? Karácsony van. Te kit imádsz? Ki a te Istened? Kitől várod a fordulatot, a megoldást? A mai világ „istene” a jólét, a gazdaság. Tényleg megoldást hoz az életünkre?  Gondold ma végig, hogy te mitől, kitől várod a fordulatot, a megoldást? Mert valójában azt imádod, az a te istened.

 

Mit ünneplünk karácsonykor? Jézus születését. Jézuskát, aki ajándékokat hoz a jó gyerekeknek?  A szegény kis Jézust, akit nem fogadtak be?  Úr Jézus, aki fordulatot hoz a történelem menetébe, aki fordulatot hoz a te történetedbe is!

 

  1. Kicsoda ez az Úr Jézus, aki fordulatot hozhat?

Csodálatos Tanácsos. Akinek biztos és áldott terve van, és aki vezetni tud téged. A nép, amely sötétségben jár… Szükségünk van a tanácsra, a vezetésre, mert anélkül sötétségben tapogatózunk és bolyongunk. Nem mindegy, hogy honnan jön a tanács. A prófécia korában: saját bölcsesség. Katonai szövetség Asszíriával. Az aktuális király nem is kér jelt Istentől, mert ő már eldöntötte, mit fog tenni. A nép halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz jár – ettől csak nagyobb lesz a sötétség! Ma is hányféle forrásból kérünk tanácsot? A csodálatos tanácsos nem azt jelenti, hogy zseni, hanem azt, hogy Istentől való Tanácsos, aki a mindenség Ura, Isten akaratát adja tovább. Jézus első kézből szól arról, hogy kicsoda Isten, mi az ő terve veled. Ő a Tervező, aki belülről ismeri a tervet, látja a célt és az oda vezető utat is. Jézus első kézből mondja el, hogy mi a jó és mi nem az.  Ő tanácsol, vezet. „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” János 8, 12. Ő nekünk adta Igéjét, a Bibliát, megszólal, nem hagy sötétségben. Hallgatsz rá? Kire hallgatsz? Téged ki tanácsol? Kitől kérsz és fogadsz el tanácsot? Amilyen a tanácsadód, olyan lesz az életed, és olyan lesz a végkimeneteled is.

 

Erős Isten. Vagyis hatalmasan cselekszik övéinek az életében. Nem csak tanácsot ad, nem csak tanítást ad, hanem meg is teszi veled azt, amire indít, amire meghív. „Az evangélium Isten ereje minden hívőnek üdvösségére” Róma 1, 16. Jézus evangéliuma, Isten Igéje „dünamisz”, erő, ami kényszerekből szabadít, mozgásba hoz, megváltoztat, emberileg lehetetlennek tűnő változásokat visz végbe azokban, akik nyitott szívvel, engedelmességre készen fogadják. Jézus legyőzte a Sátánt, a bűnt és a halált. Ő szabadítja meg övéit, és harcol értük. És ő ad olyan erőt tanítványai bizonyságtételének, hogy mások életében is változás induljon el. Nekem, mint igehirdetőnek ez az egyetlen reménységem – ma is – hogy Jézus erős Isten, aki ma is erővel cselekszik az ő Igéje által. Emberileg bolondság azt hinni, hogy erőtlen emberi szavak megváltoztathatnak bármit is. Az Ige azonban azt mondja, hogy ne emberileg nézzük ezt a kérdést: „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje… Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.” 1Korinthus 1, 18.25. Ma itt közöttünk is sok testvér élete tanúskodik arról – az enyémmel együtt -, hogy Jézus erős Isten, Igéje szabadító hatalom, életet megfordító, üdvözítő erő! Ezzel az erővel nyúlt bele az életünkben, s munkálkodik ma is!      Hatalma szabadít.

 

Örökkévaló Atya. Vagyis Jézus az ideális Uralkodó, aki gondoskodik népéről. Gondoskodó Úr, aki betölti népe szükségét. Nem a kénye-kedvét teljesíti, hanem a szükségét tölti be!  Aki rá bízza életét, megtapasztalja, hogy minden szükségesről – legtöbbször a szükségesnél többről is gondoskodik. Lelkileg és testileg is gondot visel rólunk. Erőt ad minden naphoz, elkészít minden helyzetet, olyan útra nem hív, olyan feladatot nem ad, amelyikhez erőt és minden hozzávalót el ne készítene. Velem van ma, és megadja a mai naphoz való erőt. Nem tudom, hogy mit hoz a holnap – nem is kell tudnom  -, elég annyit tudnom, hogy Jézus holnap is velem lesz, és megadja a holnaphoz is az erőt. Az utolsó napig hűséges hozzám itt a földön, és utána is örökké. Az ő kezében van biztonságban az életem életemben és halálomban mindörökké. Örökkévaló Atya. Csak nála van az örök élet, és ő tud oda elvezetni engem!

 

Békesség Fejedelme. Jézus a békesség. A sálóm – békesség a Bibliában nem zavartalan nyugalmat jelent, és nem pusztán a fegyvernyugvást, hanem azt, amikor az ember a helyén van, és az egész élete abban a jó rendben van, amire Isten teremtette. Jézus, a békesség fejedelme oldotta meg életünk békétlenségének okát, amikor békességet szerzett nekünk Istennel, a kereszthalála által eltörölve bűneinket. A békesség számunkra az, amikor Isten kezében van az életünk, s minden dolgunkat őrá bízzuk. Ahogyan Pál a Filippieket tanítja: „A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Filippi 4, 5-7.  A minden értelmet meghaladó békesség: Jézus Krisztusért Isten gyermeke vagyok, az életem és mindenem az ő hatalmas kezében van. Minden körülmények között az Úrral élek. Akik ebben a békességben élnek azok tudnak békességben élni és békességet munkálni másokkal is ebben a háborútól zajos világban addig is, amíg eljön a békesség teljessége, az Isten országának teljessége az újjáteremtett világban.

 

  1. A Jézus által hozott fordulat lényege: az ő országa, királyi uralma. „Az uralom az ő vállán lesz…” Jézus mint Úr érkezik. Az Isten országát – királyi uralmát – hozza el. Jézus igehirdetésének középpontjában az Isten országa áll. Az az állapot, amikor Isten uralkodik. Jézus azért jött el erre a világra, hogy ezt hozza el. Az Isten országa, amikor Jézus vállán van az uralom. Ott teljes világosság van, ott Isten tervét világosan látják, és az ő útján járnak. Ott Isten szabadító hatalma tapasztalhatóan megnyilvánul, ott Isten népe minden szükségéről gondoskodik örökké, ott békességben él az ember Istennel, a másik emberrel, a természettel és önmagával. Ennek az országnak a teljessége akkor jön el, amikor Jézus visszajön hatalommal.

 

Jézus azonban ma is, téged is aktuális döntés elé állít. A prófécia nem arról szól, hogy majd jön egy jobb világ, addig pedig elégedjünk meg azzal, hogy itt nem működik az Isten akarata.

 

Jézus itt és most, ma jelent számodra fordulópontot. Jézus azok számára jelent fordulópontot, akik az életükben az uralmat az ő vállára teszik. Ezt a Biblia megtérésnek hívja. Ahol őt, mint Urat imádják, ott megtapasztalják mindannak valóságát, amit ő jelent.

 

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.” Jelenések 3, 20-21.

(napi ige)
„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” János 1, 12.
   

 

Jézus lehet a fordulópont számunkra személyes életünkben, gyülekezetünk életében, egyházunk életében, akár nemzetünk életében is. De döntenünk kell! Az Úr azt jelenti, hogy minden mást megelőz, ő uralkodik az életedben. Ő Csodálatos Tanácsos, de akkor fog vezetni téged, ha elhatározod, hogy rá hallgatsz, és nem másra. Erős Isten, de hatalmának valóságát akkor tapasztalod életedben, ha ő uralkodhat benned. Örökkévaló Atya, aki sok minden megad hívőknek, hitetleneknek egyaránt, de csodáit akkor tapasztalod, ha tőle várod életed megoldását, rá bízod magad. Békesség Fejedelme, aki az ő minden értelmet meghaladó békességét hozza a szívedbe, amikor mindent elé viszel az életedben. Lehet-e így az uralom az ő vállán a te életedben? Gyülekezetünkben?

 

Szemléltetés: a háromféle szív. Jézus kívül – én a trónon. Jézus belül – én a trónon. Jézus a trónon, én a lábánál. Te melyik vagy?

 

A református igeolvasási rendben ma olvastuk: „Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” Jelenések 3, 15-16. Jézus nem fogadja el azt, ha nem döntünk határozottan, világosan. El lehet őt utasítani, figyelmen kívül lehet hagyni. De nem elég vele szimpatizálni, nem elég néha egy-egy kérdésben rá figyelni. Életre szólóan dönteni kell egyszer és mindenkorra!

 

És az élet minden területét érintően dönteni kell. Ez a hívő élet nagy kihívása. Kezébe tettem életemet, örök sorsomat, az övé vagyok. Elkezdett formálni, vezetni. És felismerek újabb és újabb területeket, amit ő át akar rendezni az életemben. Engedek neki? Vagy ragaszkodom a saját akaratomhoz? Jön a kísértés, hogy lazítsak a vele való kapcsolaton, és bizonyos területeken újra visszavegyem az irányítást. Kitartok hűségesen amellett, hogy az én Uram Jézus? Visszaigazodom hozzá, ha észreveszem, hogy eltértem tőle? A hívő élet ereje múlik ezen! A hívő életet ugyanis nem mi „csináljuk”. Nem akkor változattunk meg és azt, amikor és amit akarunk. Jézus Lelke munkálkodik erővel bennünk és általunk. Ő pedig a langyos „hívő” életén keresztül nem fog erővel megnyilvánulni! A langyos hívőt megtérésre hívja!

 

Az uralom az ő vállán lesz az életedben? Döntenünk kell.

 

“Ti mesternek hívtok – és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek – és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok – és nem néztek reám.
Életnek neveztek – és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok – és nem követtek engem.
Hatalmasnak neveztek – és nem kértek engem.
Irgalmasnak hívtok – és nem bíztok bennem.
Igazságnak neveztek – és nem féltek tőlem.
Ha egyszer örökre elvesztek – ne okoljatok engem!”
(A lübecki Krisztus-szobor felirata.)

 

El lehetett őt utasítani, keresztre lehetett szegezni. Egy napon majd visszajön hatalommal. „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.” Jelenések 1, 7. Az ő uralma nyíltan, mindenki számára láthatóan megnyilvánul. Akkor minden térd meghajlik előtte (Filippi 2, 10.) Ez lesz a világtörténelem utolsó nagy fordulata. Isten újjáteremti a mindenséget, helyreállít mindent, amit mi elrontottunk, és teljessé teszi testi-lelki megváltásunkat. Ez a változás kezdődött el Jézus születésével, amit karácsonykor ünnepelünk.

 

Ma azt kérdezi tőled: bekapcsolódsz ebbe a történetbe? Vállára teszed az uralmat életedben, hogy megtapasztald valóságát, és reménységgel várd az ő visszajövetelét? Lehet számodra fordulópont Jézus itt és most?

      

Szolnoki Református Egyházközség