Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

Gondnoki beszámoló az egyházfenntartói járulékok befizetéséről

 

Egyházközségünk presbitériuma 2021. szeptember 13-én tartott ülésén elfogadta gyülekezetünk gazdasági állapotát bemutató költségvetési beszámolót, valamint az egyházfenntartói járulék befizetéséről szóló kimutatást. Ezt követően határozatot hozott, amely szerint felhatalmazta a gyülekezet elnökségét, hogy a gondnok által havi rendszerességgel, egy kijelölt vasárnapi Istentiszteletet követően hirdesse a gyülekezet előtt az egyházfenntartói járulék befizetésének alakulását, valamint az egyházfenntartói járulék ajánlott mértékét, és annak költségvetési tartalmát és célját. Így most emlékeztetőül hirdetem, hogy 2021 évre ajánlott, egyházfenntartói járulék mértéke: nyugdíjas, gyes-en lévő egyháztag számára:1.300. Ft/hó, évente 15.600. Ft, tanuló, munkanélküli egyháztag számára: 600 Ft/hó, évente 7.200. Ft, aktív kereső egyháztag számára: 3.200. Ft/hó, 38.400. Ft évente.

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálánkat többféle adománnyal (perselypénz, egyházfenntartói járulék, céladományok) és szolgálattal is kifejezhetjük. Az egyházfenntartói járulék az az adományforma, amellyel lelki családunk, a gyülekezetünk iránti felelős elköteleződésünket fejezzük ki. Azt a személyes, egyen egyenként meghozott döntésünket, amely arról szól, hogy gyülekezetünk évről évre rendszeresen számíthat arra, hogy anyagi terheinek hordozásában részt akarunk venni és rész is veszünk. Világosan értenünk kell, hogy gyülekezetünk működését nem az állam, vagy a közegyház finanszírozza, anyagi forrásainkat elsősorban a gyülekezet tagjainak adományai jelentik. Az egyházfenntartói járulék rendszeres fizetése az elköteleződés kifejezésén túl, gyülekezetünk alapvető működési költségeinek – 5 épületünk rezsi és karbantartási költségeinek (fűtés, világítás, víz, festés stb.), a gyülekezet irodai költségeinek, legfőképpen pedig gyülekezetünk főállású munkatársainak, azok jövedelmének és járulékainak kifizetésére nyújt fedezetet. Így a vezető lelkipásztor, a beosztott lelkész, az irodavezető és a főállású takarító mellett egy közfoglalkoztatott keretben dolgozó egyházfi is a főállású munkatársi kör tagja. A gyülekezet presbitériuma három havonta nem csak megvizsgálja a gyülekezet gazdasági adatait, hanem a fenntartható és kiszámítható anyagi biztonság érdekében elöl jár és példát mutat az egyházfenntartói járulék fizetésének fegyelmezettségében. Minden év januárjában önkéntes felajánlást tesz minden presbiter az éves járulék befizetésének mértékére, ezzel biztosítva a kiszámíthatóságot. Így erre az évre 1.481.200,-Ft-t ajánlottak fel borítékos formában – az anonimitást biztosítva – közösségünk elöljárói bemutatva a tudatos adakozás formáját. Szeretném a gyülekezet valamennyi tagjának, ezt az Isten gondviselése iránti hála kifejezéseként bemutatott adakozási formát javasolni az Ige szavaival: „Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem – mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.” Mal.3,10 

Kedves Testvérek! Ebben az évben a gazdasági terv összeállításában az egyházfenntartókat és az ajánlott járulék mértéket figyelembe véve 9.000.000. Ft egyházfenntartói bevételre számítunk. Egyházközségünk tervezhető gazdasági állapota az elmondott járulék fizetésen túl, a templomi és kisköri perselypénzek, valamint a meghirdetett céladományok (pl. templom rekonstrukció, épületeink festése, vagy gyermekeink nyári táboroztatása) befizetésével biztosítható. Szeretném megerősíteni tehát, hogy az egyházfenntartói járulék egyértelműen személyhez köthető, tudatos elkötelezettséget kifejező adomány, ezért van az egyházi törvényeinkben, hogy egyházközségünk választói névjegyzékében csak azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelhetnek, akik egyházfenntartói járulékukat befizetik.  A presbitérium szeretettel kéri és emlékezteti a gyülekezetet, hogy lehetőség szerint legalább az ajánlott minimum összegben fizesse be mindenki egyházfenntartói járulékát, havi rendszerességgel, nem családonként, hanem minden esetben személyenként könyveljük, ezért kérjük, hogy a befizetéskor/átutaláskor egyértelműen jelezzék, hogy kinek a nevére történik a befizetés, mert ez szolgálja gyülekezetünk kiegyensúlyozott gazdasági működését. Végezetül tényszerűen hirdetem, hogy gyülekezetünkben 2021 szeptember 1.-ig 201 fő fizetett egyházfenntartói járulékot a tavalyi évben névjegyzékben szereplő 360 egyháztagunkból, valamint hálaadással hirdetem, hogy augusztus 31.-ig 6.330.000. Ft egyházfenntartói járulék érkezett be gyülekezetünk pénztárába.

Dr Szabó Károly gondnok

Szolnoki Református Egyházközség