Oldal kiválasztása
  1. Adományok.

Köszönjük a gyülekezet nevében az úrvacsorai jegyek felajánlását, egyben szeretettel köszönünk minden múlt heti adományt és segítséget! Az adományok, szolgálatok hálaáldozatként szolgálják Isten dicsőségét és a gyülekezet épülését!

 

„Élő kövek” – megújul a  szolnoki református templom

 

„…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…Jézus Krisztus által”  1Péter 2, 5-6.

 

Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy a múlt héten 30.000,- Ft adomány érkezett a templomfelújításra a gyülekezet pénztárába. Köszönjük az adakozók áldozatvállalását!

 

A templombelső és a torony felújítására továbbra is 

adományokat gyűjtünk.

 

Templomfelújításra elkülönített számlaszámunk:

10404993-00026897-00000004

 

  1. Alkalmaink június 11 – 16.

 

Kedd                       07.30 Reggeli bibliakörTanácsterem

                               18.00 Dömösi körNagyterem

Szerda                   09.30 Bibliakör – Szandaszőlős

                               15.00 – 18.00 Lelkigondozói órák – Tanácsterem

                               18.00 Szerdai bibliakörNagyterem

Csütörtök               09.30 Baba-mama kör – Emeleti terem

                               16.00 Simeon és Anna kör – Tanácsterem

Péntek                    15.00 Istentisztelet Vízpart krt. 3.

Vasárnap               09.00 ImaközösségTanácsterem

                               10.00 Istentisztelet Templom

                               10.00 Gyermek istentisztelet – Beo. lelkész lakás

                               11.30 Presbiter-tanítványi kör – Parókiaudvar

  • Tanévzáró istentisztelet – Szandaszőlős

                              

 

  • Június 30. vasárnap a Magyar Kékkereszt Egyesület Szolnoki Dömösi Köre 20. születésnapját ünnepli. Szeretettel hívjuk az ünnepi istentiszteletre a testvéreket! Igét hirdet: Némethné Balogh Katalin a MKKE elnöke, bizonyságtétellel szolgálnak a Szolnoki Dömösi Kör tagjai.

 

 

 

124 évvel ezelőtt, 1895. június 9-én, pünkösd ünnepén  

szentelték fel a szolnoki református templomot

 

„Szolnok ünnepe

Szép és magasztos ünnepet ül ma a szolnoki ev. református egyház, midőn ott a Tisza szőke hullámaitól csapdosott part közelében a közadakozás filléreiből Isten magasztalására emelt remek alkotását felavatva, ünnepélyesen is átadja a közájtatoskodás céljainak.”

(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok 1895. június 9.)

 

A szolnoki ev. ref. templom

A 21000 lakosú Szolnok városában reformátusok kerekszámban csak 1000-en vannak. E kicsinyke hitközség a legutóbbi időkig a leányegyházak szerény szerepét játszotta, s önálló egyházzá csak pár év előtt néhai Hajdu Sándor volt főgondnok, ifj. Csekey István lelkész, s a presbyterium buzgalma folytán lett. Az önállósodás természetesen erősbítette a templom építés vágyát; mert a régi kis imaházat, mely ez ideig az isteni tisztelet keretét képezte, már a leány egyház sem tartotta áhítatot gerjesztőnek. A templom építés az adott viszonyok között nem volt könnyű feladat. A leglényegesebb akadály önként érthetőleg a tőkehiány volt… A legutóbbi 10 év tőke gyűjtéssel telt el, mely tevékenységben az egyházkerület püspöke Szász Károly, s főgondnoka Tisza Lajos gróf hathatósan támogatták a hitközséget. De bár a magyar királyi kormány a telekszerzést méltányos feltételek szabásával megkönnyítette s bár az országos közalap a templom építésére 8000 frt. kölcsönt engedélyezett, a legutóbbi időkig a legvérmesebb reményűek sem hitték, hogy 1895. évi június hó 9-én oly templomnak fogjuk felavatási ünnepét ülni, mely a paplakkal s a hozzátartozó melléképületekkel 70000 frt. értéket képvisel.”

(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok 1895. június 9.)

 

„Az Úr gondoskodik” 1Mózes 22, 14.

 

„De keressétek először az ő országát

és igazságát, és ezek is mind ráadásul

megadatnak nektek.” Máté 6, 33.

Szolnoki Református Egyházközség