Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

Parókiafelújítás
Egyházmegyei Találkozó jelentkezési SABLON

Kedves Testvérek!

A gyülekezet presbitériuma múlt héten tartotta ülését és különösen fontos kérdésekben hozott döntéseket. Így megvitattuk és elfogadtuk a gyülekezet idei és jövő évre tervezett missziói programjait, gazdasági beszámolókat hallgattunk meg és döntéseket hoztunk közösségünk anyagi helyzetéről, valamint tájékoztatást kaptunk a gyülekezetünk diakóniai munkájáról, annak örömeiről és nehézségeiről. Egyfelől hálaadással köszönhetjük meg gondviselő Urunknak az elmúlt nyolc hónap eredményeit, másfelől megértettük, hogy ez az év rendkívüli erőfeszítéseket kíván a közösségünk szolgálati és adakozási rendjében. Mindennapi imádságom megerősítő Igéje a lerombolt Jeruzsálemet újjá építő Nehémiás mondata: „Maga a menny Istene vezet bennünket sikerre, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést”.  Mindnyájatok által ismert, hogy a gyülekezetben szolgáló mindenkori lelkipásztorok lakhatásának és ezen feltételek biztosításáért a gyülekezet egésze visel felelősséget, ezt a felelősséget a gyülekezet presbitériuma, mint megbízott sáfárok közössége a gyülekezet nevében gyakorolja.

A több mint 300 négyzetmétereres alapterületű, 85 éves parókiaépületben két lakás: a lelkipásztor család lakása és a beosztott lelkészi lakás található. Az építéstől számított elmúlt időszakban jelentős szerkezeti felújítás nem történt. Az épület felújítása két kiemelt, és szükséges célt szolgál. Ezzel a beruházással kijavítjuk az épület súlyos műszaki problémáit, hogy megőrizzük, megóvjuk a házat a következő évtizedekre. A másik cél az épület energetikai korszerűsítése. A beruházás során gáz függetlenné tesszük a lelkészlakást. Megújuló energiaforrással levegő-víz hőszivattyú fog fűteni, úgy, hogy a parókiaudvarban a garázsok mellett álló kutyakennel helyén a garázstető síkját folytatva a templomudvar kerítéséig egy napelemeket hordozó szerkezetet építünk. A már meglévő és az új napelemek szolgáltatják a parókia és az összes többi épületünk számára a villamos energiát, jelentősen csökkentve a gyülekezet rezsi költségeit.  

 

Kedves Testvérek!

A parókia felújításhoz jelentős, támogatást kaptunk a Dunamelléki Református Egyházkerületen keresztül ugyanakkor.két körülmény nagyon megnehezíti az anyagi helyzetünket. Az egyik az, hogy a parókiafelújítás során szigorú műemlékvédelmi feltételeknek kell megfelelnünk. A másik rendkívüli körülmény pedig a testvérek előtt is ismert, a jelenlegi gazdasági és energetikai válság, az ezt követő infláció, ami szintén nem várt mértékben emelte meg az építkezés költségeit.  Ezek miatt a körülmények miatt – már most láthatóan – nem lesz pénzünk az épület teljes felújítására, a közvetlen cél: lakható és fenntartható állapotba hozni a parókia mindkét lakrészét. A nem szakaszolható – lényegében a parókia lakhatóságát biztosító – munkák elvégzésére sem elég az egyházkerületi támogatás. A jelenlegi ismereteink szerint nem számíthatunk további állami, önkormányzati vagy egyházi forrásokra. Isten gondoskodó kegyelmében bízva nekünk kell odaszánt erőfeszítéseket tennünk. Hálaadással számolhatok be arról, hogy az elmúlt hónapokban 41 testvérünktől kaptunk céladakozás formájában több mint 3 millió forintot. A presbitérium a helyzetet végig tanácskozva úgy döntött, hogy a korábban elkülönített 10 millió forinton felül minden vasárnap 2023 január 31.-ig céladományt gyűjtő perselyt helyez ki a templomba „parókia felújításra” megnevezéssel. Ezen és egyéb gyülekezeti kommunikációs csatornán meghirdetett céladakozási felhívástól reméljük, hogy a beruházás végéig további 3 millió forintot fogunk tudni még összegyűjteni. A presbitérium tagjai megerősítették, hogy korábbi elhatározásuknak megfelelően, az eddig összeadott 800.000. forinton túl, további 600.000. forintot gyűjtenek össze a beruházás támogatására. A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezet tagjait és támogatóit, hogy csatlakozzanak a gyülekezet számára erőt próbáló beruházást támogató adakozáshoz, azért, hogy egy fenntartható és a mindenkori lelkipásztoraink számára a közösség szeretetét, megbecsülését kifejező épületben lakhassanak!

 

Isten legyen gyülekezetünk gondviselő és őriző pásztora! Köszönöm, hogy meghallgattak!   

Szolnoki Református Egyházközség