Oldal kiválasztása

HIRDETÉSEK

2024. FEBRUÁR 11.

1. ALKALMAINK FEBRUÁR 12 – 18.

Hétfő
18.00 Kórus – Beosztott lelkészlakás
Kedd
07.30 Reggeli bibliakör – Szeretetszolgálati Központ
09.00 Bibliakör – Szandaszőlős
18.00 Dömösi kör – Szeretetszolgálati Központ
Szerda
18.00 Szerdai bibliakör – Szeretetszolgálati Központ  
18.00 Kereszt-kérdések – Beosztott lelkészlakás
18.00 Bibliakör – Szandaszőlős
Csütörtök 
18.00 Bűnbánati istentisztelet – Szeretetszolg. Központ
Péntek 
15.30 Konfi + ifi – Beosztott lelkészlakás
18.00 Bűnbánati istentisztelet – Szeretetszolg. Központ
Szombat
15.30 Nagyifi – Beosztott lelkészlakás
Vasárnap
09.00 Imaközösség  – Beosztott lelkészlakás
10.00 Úrvacsorás istentisztelet – Nagyterem
10.00 Gyermek istentiszteletek- Beosztott lelkészi lakás
15.00 Úrvacsorás istentisztelet  – Szandaszőlős

2.PRESBITERI DÖNTÉSEK

A presbitérium hétfői ülésén megtárgyalta az elmúlt évről szóló missziói, diakóniai és gazdasági beszámolókat. Hálát adtunk Istennek, hogy az elmúlt 6 évben megsegített bennünket, és elvégezhettünk két nagy beruházást: a templom és a parókia felújítását. 
Emellett a gyülekezeti élet szolgálati területeiről és kiscsoportjaink életéről 29 beszámolót olvashatott a presbitérium.

Anyakönyvi adatok 2023-ból: 11 gyermek (4 fiú és 7 lány) és 1 felnőtt nőtestvérünk részesült a keresztségben. 14 gyermek (6 fiú és 8 lány) és 3 felnőtt (1 férfi és 2 nő) konfirmált. 8 pár kérte Isten áldását házassági szövetségére és 35 testvérünktől (19 férfi és 16 nő) búcsúztunk egyházi temetési szertartással az elmúlt évben.
2023. évi zárszámadás adatai: Nyitó pénzkészlet: 15 407 801,-Ft; Bevétel: 54.772.377,- Ft (Ebből Egyházfenntartói járulékok: 12 504 100,-  Perselypénzek: 5 950 989,-) Kiadás: 60.113.068,- Ft (Ebből parókiafelújítás: 29.143.527,-) Záró pénzkészlet:  10.067.110,- Ft (Ebből nem lekötött: 4 millió forint)

A 2024. évben nem tervezük építkezést, hanem energiánkat és anyagi forrásainkat is a gyülekezet építésére koncentráljuk.

A rendszeres alkalmaink mellett kiemelt közösségépítő alkalma lesz ennek az évnek a gyülekezeti hétvége, amelyet augusztus 17. szombattól, 20 keddig tervezünk, melyen minden generáció részt vehet. A részletekről később adunk hírt. 

Szintén kiemelt alkalom lesz terv szerint ebben az évben a hálaadás a templom és parókia felújításért, melyet őszre tervezünk. Püspök úrtól időpontot kértünk, a pontos dátumot ehhez igazítjuk.

A presbitérium döntése szerint a misszióra és a diakóniára a költségvetésben elkülönített források mellett a gyülekezet külön is adakozhat: negyed évente egyszer a vasárnapi perselyt missziói egy másik vasárnap perselyét diakóniai célokra hirdetjük meg.

A presbitérium a nagyobb szervezettség és gyülekezeti szolgálatok terhének megosztása érdekében tovább fejlesztette a gyülekezeti szolgálatok presbiteri vezetésének rendjét. Az egyes szolgálati területeket vezető presbiterek koordinálják az adott területen szolgálatot vállaló önkéntes munkatársak szolgálatát (pl. családi vasárnap, úrvacsora előkészítése, presbiteri ebédek előkészítése.)
Módosításokat fogadtunk el a vasárnapi presbiteri szolgálatokkal kapcsolatban is. Minden vasárnap az istentiszteleten 3 presbiter van szolgálatban, akiket a névtábláról ismernek fel a testvérek. Forduljanak hozzájuk bizalommal a testvérek istentisztelettel kapcsolatos kérdéseikkel. 
A szolgálatban lévő presbiterek közül egy az istentisztelet után a lelkipásztorral együtt kézfogással köszön el a gyülekezettől.

3. EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK 2024.

A presbitérium határozatot hozott arról, hogy az egyházfenntartói járulék ajánlott mértékét nem emeli  a 2024. évben, így  az  a tavalyihoz hasonlóan mindenkinek a jövedelme (nyugdíja) 2%-a, de legalább 4.000,- Ft/hó (48.000,- Ft/év) az aktív keresőknek;  2.000,- Ft/hó (24.000,- Ft/év) nyugdíjasoknak és gyesen levőknek; 1.000,- Ft/hó (12.000,- Ft/év) tanulóknak és munkanélküli egyháztagjainknak. Ez természetesen nem adó, hanem adomány, amellyel mindenki Isten iránti háláját és lelki családja iránti felelős elköteleződését fejezi ki. Egyházközségünk választói névjegyzékén azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik egyházfenntartói járulékukat név szerint befizetik gyülekezetünk pénztárába. Ez az adomány gyülekezetünk alapvető működési költségeinek elsődleges forrását jelenti.
A presbitérium tagjai idén is előzetes felajánlást tettek az éves egyházfenntartói járulékuk összegére. A presbitérium felajánlása a 2024. évre összesen 2.420.000,- Forint.
A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezetet is, hogy lehetőség szerint legalább az ajánlott minimum összegben fizesse be mindenki egyházfenntartói járulékát, lehetőleg havi rendszerességgel. A befizetésénél mindenképpen jelezzék, hogy fenntartói járulékról van szó, és külön-külön, név szerint tüntessék fel, hogy kinek a nevében történt a járulék befizetése!  
Köszönjük a hűséges adakozók odaszánt részvételét gyülekeztünk terheinek hordozásában!  
 
Isten áldjon meg benneteket és vigyázzon rátok!
Szeretettel: 
Végh Miklós, lelkipásztor
Szolnoki Református Egyházközség