Oldal kiválasztása

Kedves Testvérek!

A Magyarország Kormánya által meghirdetett járvány megelőző óvintézkedések és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége által ez ügyben közzé tett legutóbbi felhívás értelmében gyülekezetünk élete és a közösséggyakorlás, illetve kapcsolattartás módjai a szükséghelyzet idejére megváltoznak. Kérjük figyelmesen olvassák végig az alábbi tájékoztatót!

További intézkedésig:

vasárnap nem jövünk össze istentiszteletre.

Istentiszteleti alkalmakba online, illetve televízión keresztül kapcsolódhatunk be. A reformatus.hu weboldal minden nap online áhítatot, vasárnaponként online istentiszteletet közvetít. A televízióban is bekapcsolódhatunk  istentiszteletekbe.  Gyülekezetünk honlapján is készülünk vasárnap online aktuális istentiszteleti lehetőséget biztosítani videó- és hangfelvétel, illetve olvasható dokumentum formában is. Erről további tájékoztatást nyújtunk a gyülekezetnek.

a hétközi, kiscsoportos alkalmakat átmenetileg felfüggesztjük.

Ebben a helyzetben a telefont, illetve internetes lehetőségeket (honlap, e-mail, facebook, stb.) használjuk elsősorban a gyülekezet tagjai közötti kapcsolattartásra. Kérjük kövessék, olvassák figyelmesen az igehirdetéseket tájékoztatásokat, hogy így benne maradjanak a gyülekezeti élet vérkeringésében!

a Lelkészi Hivatal telefonos ügyeletet tart

Kérjük, hívjanak minket bátran telefonos elérhetőségeinken:
Lelkészi Hivatal: 06 56 376 810; 06 30 416 5646
Végh Miklós lelkipásztor 06 30 631 4330
Csorba Zsuzsanna irodavezető 06 30 354 3036
e-mail: szolnok.ref@gmail.com

Azokban az ügyekben, amelyekben elkerülhetetlenül szükséges a személyes találkozás telefonon egyeztetjük a találkozás időpontját.

Szeretnénk segítséget felajánlani idős, magányos, segítségre szoruló testvéreinknek (bevásárlás stb.). Internettel nem rendelkező testvéreinkkel is szeretnénk tartani a kapcsolatot: azokhoz, akik ezt közülük igénylik, az igehirdetés nyomtatott formáját, illetve gyülekezeti híreinket igyekszünk eljuttatni. Kérjük, hogy akinek segítségre van szüksége, vagy tud olyanról, aki segítségre szorul, jelezze! Kérjük, hogy akik a segítő szolgálatban szívesen részt vesznek jelentkezzenek e-mailen, telefonon!

A Diakóniai Bizottság döntése alapján az élelmiszer osztás szolgálatát visszavonásig felfüggesztjük.

Magyarországon a korona vírus fertőzés terjedése miatt volt szükséges a fenti intézkedések meghozatalára, amelyek mind megelőző, óvó rendszabályok, melyek a vírus terjedésének lassítását szolgálják. Országunk és egyházunk vezetése józanul törekszik elkerülni a járvány kezelhetetlen intenzitású kitörését, amely Magyarország egészségügyi kapacitásait kimerítené.  Kérjük, felelősen segítsük ezeket az erőfeszítéseket!

Végül kérjük, hogy Istenre tekintő bizalommal éljünk ebben a helyzetben is, komolyan véve Jézus ígéretét, hogy az ő kezéből senki nem ragadhat ki bennünket. Ahogy református hitvallásunk fogalmaz: “egyetlenegy vigasztalásom, hogy testestől-lelkestől, mind életemben mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok,… mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon” (Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelet)

Jézus Krisztusért van mennyei Atyánk, és van egy különleges lehetőségünk, ami minden óvintézkedésnél fontosabb: az imádság. Imádságban bízzuk Urunkra egész életünket. Imádkozzunk a betegekért, a veszélyeztetettekért, azokért, akiket különösen nehéz helyzetbe hoznak a szükségintézkedések. Imádkozzunk gyülekezetünkért, városunkért, népünkért, egyházunkért vezetőink számára Isten útmutatásáért, bölcs döntésekért ebben a helyzetben. Imádkozzunk azért, hogy mennyei Atyánk könyörüljön rajtunk, népünkön, ezen a világon, erősítse meg belé vetett bizalmunkat és szabadítson meg bennünket!

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” Róma 8, 38-39.

Szeretettel:

Végh Miklós, lelkipásztor és Dr. Szabó Károly, gondnok

 

Szolnoki Református Egyházközség