Oldal kiválasztása

Hitvallásunk

“Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koszorúját.” Jelenések 2.10.

A REFORMÁTUS HIT ALAPJAI

Külső jellegzetességek:
A templomainkat a puritán egyszerűség, tisztaság jellemzi, a szobroktól és képektől mentes, általában fehérre meszelt falak dominálnak. Nincs oltár, gyertyák, térdepelés, keresztvetés! A templomainkban csak a legszükségesebbek találhatók: a padok, szószék, úrasztala.

A liturgiában a prédikáció, Isten élő Igéje a meghatározó és nem a külsőség.

A református hívők életét az egyszerűség, a szorgosság, a törekvés, a munka becsülete, a józan életvitel, kegyességüket a Bibliaolvasás, az imádkozás és a hálaadás jellemzi.

Belső jellegzetességek:
A református embernek három hitvallása van:
1. az Apostoli Hitvallás, amely összeköt más keresztyén testvér felekezetekkel, akik hisznek a Szentháromságban és Jézus Krisztust Uruknak, Megváltójuknak vallják!
2, a Heidelbergi Káté, 129 kérdés-felelete.
3. a II Helvét Hitvallás 30 fejezete.

Szentségek, Sákramentumok:
A Református Egyházunknak a Biblia alapján, Jézus Krisztus parancsa szerint két sákramentuma van: a keresztség és az úrvacsora.
Hisszük, hogy az úrvacsorában a hívő a Szentlélek által Krisztussal egyesül, aki lelkiképpen van jelen, így Krisztus megváltó halálának és feltámadásának minden áldásában részesedik.

Sola Scriptura /Egyedül a Szentirás/
Csak a Szentírásban foglalt kijelentéseket fogadjuk el tekintélyként, életünk zsinór-mértékeként. Ezzel elhatároljuk magunkat minden olyan felfogástól, amely a hagyományokat, az egyházi tanítást vagy bármi mást a Szentírás mellé helyez.

Sola Fide /Egyedül hit által/
A hitvallásunk azt tanítja, hogy nem elég a jócselekedet, hanem csak Krisztus érdeméért és az ebben való hit által üdvözülhetünk.

Sola Gratia /Egyedül kegyelemből/
A reformátusok hiszik, hogy az üdvösség nem emberi teljesítménytől, hanem Isten kegyelmétől függ. Valljuk, hogy Isten minket egyedül Krisztus kereszthaláláért mentett fel a halálos ítélet alól ,ezt semmivel sem tudjuk kiérdemelni, mert ezt kegyelemből kapjuk ajándékként.

Solus Christus /Egyedül Jézus Krisztus által/
A reformált hit vallja, hogy a szentek tisztelete nem a Biblia szerint való, és egyedüli közbenjáró csak Krisztus lehet.

Soli Deo Gloria /Egyedül Istené a dicsőség/
Ez a jelmondat, amely leginkább a református reformáció sajátja, azt hangsúlyozza, hogy az emberi élet célja a földön egyedül Isten dicsőségének szolgálata.

Predestináció /Az eleve elrendelés tana/
A református ember hiszi a Biblia alapján a kiválasztás tanát, miszerint Isten öröktől fogva gondoskodott arról, hogy a tőle elszakadt ember hozzá visszatérhessen és ez Jézus által lehetővé vált, mert Ő eleve így rendelkezett! Aki hitben él, az biztos lehet üdvössége felől !
” Előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint.” / Efezus 1,5/

Az anyaszentegyház.
Valljuk, hogy az anyaszentegyháznak egyedül Krisztus a feje és egyetlen pásztora, ezért nem szorul földi helytartóra, mert Krisztus, Szentlelke által jelen van minden napon a világ végezetéig.

Egyetemes papság elve.
A Szentírás alapján valljuk, hogy minden hivő ember pap. Joga és kötelessége a Szentírás tanulmányozása és az evangélium hirdetése. “Ti azonban választott nemzetség, királyi papság szent nemzet vagytok…” I.Péter 2,9/

A halál utáni életről.
Nem hisszük a purgatóriumról, a tisztítótűzről szóló tanítást, mert a Biblia arról ír, hogy akit hitetlen állapotban ér a halál, az Isten nélkül marad mindörökre, tehát elkárhozik. Aki pedig hitt, az azonnal az Istennel való közösségbe az üdvösségre jut.

Zsinatpresbiteri elv
Az egyház vezetését a helyi gyülekezetektől a legmagasabb testületekig szemben az un. /püspöki rendszerrel /, választott testületek gyakorolják. Egyházközségi szinten a presbitériumok által, magasabb szinten pedig zsinatok által kormányozza magát és alkotja törvényeit. Az egyházi vezetésben a nem lelkész jellegű un./ laikusok / is kiemelkedő szerepet játszanak, a paritás elve szerint, amely alapján egy-egy lelkészi szavazatra, egy-egy világi szavazat esik.

A Szentírás alapján tiszteletben tartjuk a világi hatalmat és annak törvényeit, amennyiben az nem gyakorol zsarnoki uralmat!

A reformátusság lélekszámát tekintve mintegy 5o millióra tehető. Svájcon kívül Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Skóciában, Angliában terjedt el. Európa egyik legnépesebb református egyháza a magyar kb. 2 millióra tehető.

A református hit nem jelent elzárkózást, sőt minden ember iránt őszinte szeretetet és mindazokkal való testvéri egységet jelent, akiknek a hite egyedül és igazán Isten kijelentésére épül!

Forrás: Parókia portál

Szolnoki Református Egyházközség