Oldal kiválasztása

Egyszerű tanítás az úrvacsoráról és a rendkívüli online úrvacsorás istentiszteletbe való otthoni bekapcsolódásról

 

„Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.” 1Korinthus 11, 23-26.

 

Mi az úrvacsora és miért fontos számunkra?

A láthatatlan Úr Jézussal való szeretetközösségünk látható pecsétje, vele való szövetségünk megünneplése, megerősítése. Azért, fontos számunkra az úrvacsora, mert Jézus parancsolta, hogy ezt gyakoroljuk, és azért, mert az ő kegyelme drága ajándékot készített el ebben számunkra.

 

Hogyan lesz az Úr Jézussal való szeretetközösségünk megünneplése az úrvacsora?

Mi reformátusok valljuk, hogy az úrvacsora látható jegyei – a kenyér és a bor (vagy szőlőlé) – nem változnak át Krisztus testévé és vérévé. Az Úr Jézus az úrvacsora alkalmával testben nincs velünk, mert az ő teste a mennyben – Isten láthatatlan világában – van.

 

Jézus Krisztus mégis valósággal jelen van velünk Szentlelke és Igéje által. Ez azt jelenti, hogy aki az evangéliumhoz hűséges igehirdetést hittel hallgatja, ahhoz a Szentlelke által jelenlévő Jézus Krisztus szól személyesen és az életét megváltoztató erővel. Aki az úrvacsorát úgy veszi, hogy hittel rábízza magát arra, amit Jézus kereszthalála és feltámadása által érte tett, az a Szentlelke által jelen lévő Jézus Krisztussal van közösségben. Így lelki találkozás történik Jézussal: megerősödünk a vele való szeretetkapcsolatban, és megerősödünk az egymással való szeretetközösségben is, akik hiszünk Jézusban és így a mennyei Atya gyermekei és egymásnak testvérei vagyunk.

 

Az úrvacsora négy fontos üzenete:

 1. Bűnbocsánat. Az úrvacsora látható jegyei – a kenyér és a bor (vagy szőlőlé) – hitünket az Úr Jézus kereszthalálára irányítják, és látható módon hirdetik nekünk, hogy üdvösségünk, vagyis az Istennel való szeretetközösségünk egyetlen alapja az, hogy az Úr Jézus magára vállalta bűneink jogos büntetését a kereszten, és bűnbocsánatot szerzett nekünk. Az úrvacsorát hittel venni azt jelenti: elismered, hogy elveszett bűnös vagy Isten előtt, aki ítéletet érdemel. Felismered, hogy Jézus a kereszten ezt az ítéletet helyetted elhordozta, és neked bocsánatot szerzett. Megvallod bűneidet, amelyeket felismertél, és bocsánatot kérsz értük. Hittel elfogadod, hogy Isten a bűneidet megbocsátja Jézus kereszthaláláért, rá bízod erre az életedet.
 2. Élet Krisztussal közösségben. Az úrvacsora hirdeti nekünk, hogy Jézus feltámadt a halálból, és velünk van Szentlelke által. Nem magunkban kell erőlködnünk azon, hogy hívő életet éljünk, hanem Jézussal élhetünk együtt minden nap. Az úrvacsorát hittel venni azt jelenti, hogy te igent mondasz az ő hívására, és elfogadod őt életed Urának. Vele akarsz élni, és az ő Lelkének erejét, segítségét kérve törekszel arra, hogy őt kövesd, vagyis engedelmesen ahhoz igazítsd az életedet, amit ő mond az evangéliumban neked. Rá bízod az életed irányítását.
 3. Testvéri közösség egymással. Az úrvacsora hirdeti nekünk, hogy Jézust követő, benne hívő emberekként egy közösség tagjai vagyunk: vannak testvéreink, nem vagyunk egyedül. Ez nagyon nagy ajándék, egyben arra is felhívja a figyelmed, hogy ha rendezed kapcsolatodat Istennel, akkor az emberi kapcsolataid rendezésére is törekedned kell. Az úrvacsorával hittel élni azt jelenti, hogy bocsánatot kérsz azoktól, akiket megbántottál és megbocsátasz azoknak, akik téged bántottak meg: nem őrizgeted a neheztelést és a haragot.
 4. Az örök élet reménysége. Az úrvacsora az örök élet ígéretét is megerősíti. Most láthatatlanul, Lelke által vagyunk Jézussal közösségben, de eljön majd a nap, amikor Jézus látható módon visszajön, Isten újjáteremti ezt a világot, és – akik itt a földön vele éltünk – együtt fogunk vele élni és ünnepelni teljesen bűntelen lélekkel és tökéletesen megújult, feltámadott testtel örökké. Jézussal ez a kilátása életünknek, az úrvacsora erre a célra emlékeztet, ezt a reménységet erősíti meg bennünk. A mai napot is ennek tudatában élhetjük örömmel és reménységgel.

 

 

Ki úrvacsorázhat?   

Egyházunk rendje szerint az, aki konfirmált, vagyis hitéről vallást tett a gyülekezet előtt. Önmagában azonban a konfirmáció lehet külsőség is. Ezért az igazi kérdés, amire komolyan figyelnünk kell, hogy milyen szívvel élhetünk az úrvacsorával?

 

Az úrvacsora lényegéből következik, hogy az úrvacsorázhat, aki őszintén vágyik bűnei bocsánatára, és szívből bízik abban, hogy Jézus érdeméért bocsánatot is kapott Istentől, és őszinte vágy van benne arra, hogy bűneit elhagyja és Jézusnak engedelmeskedjen.

 

Aki nem látja bűneit, nem akarja azokat megvallani Istennek és elhagyni, ne úrvacsorázzon. Pál apostol erre figyelmeztet, amikor az úrvacsoráról tanítva ezt mondja: „Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának.” 1Korinthus 11, 28-29.

Az úrvacsorával nem az él méltatlanul, aki bűnös, aki vétkezett, hanem az, aki nem bánja bűneit, és az úrvacsora után is azt akarja folytatni, amit előtte cselekedett.

 

Hogyan készüljünk az úrvacsorára?

Önmagunkat tetteinket, mulasztásainkat, szavainkat, indulatainkat, gondolatainkat megvizsgálva Isten előtt, bűneinket neki megvallva. Segítenek ebben a bűnbánati istentiszteltetek, ahol Isten igéjének üzenetét hallgatva tarthatunk önvizsgálatot, de segíthet ebben egy-egy bűnbánati zsoltár (pl. 32. 51. 103, 130.) vagy a Tízparancsolat, a Hegyi Beszéd figyelmes elolvasása magunk csendjében, amely után személyes bűneinket elmondhatjuk Istennek, bocsánatot kérve érte.

Fontos, hogy emberi kapcsolatainkat is gondoljuk végig, s a konkrét bántásokért kérjünk bocsánatot, és bocsássunk meg embertársainknak.

 

Ha azonban valakiben az istentiszteleten támad őszinte bűnbánat és vágy az úrvacsora után, nyugodtan éljen vele, hiszen nem a hosszas előkészület, hanem a szív őszintesége a fontos Isten előtt.

 

Mire figyeljünk az online úrvacsorás istentiszteletben való otthoni részvételnél?

A keresztyén istentisztelet és az úrvacsora lényege szerint közösségi esemény. Amikor lehetőségünk van rá fontos, hogy összejöjjünk, együtt legyünk és így tartsunk istentiszteletet, mert ez az Isten akarata. A vírusjárvány miatti gyülekezési és kijárási korlátozás ideje rendkívüli idő, amikor átmenetileg nem találkozhatunk, ezért átmenetileg rendkívüli lehetőségeket keresünk arra, hogy mégis valami módon tartsunk istentiszteletet, otthonainkban éljünk az úrvacsora lehetőségével, és amikor nincs lehetőségünk arra, hogy testben egy helyen legyünk, lélekben és a Szentlélek által legyünk mégis együtt.

Ezekben a rendkívüli időkben hittel láthatjuk azt, Jézus Krisztus Szentlelke és Igéje nincs helyhez kötve: ő mindenütt ott van, ahol őszinte hittel és szívvel keresik őt. Így otthonainkban hittel bekapcsolódva az istentiszteletbe és az úrvacsorai közösségbe, Lélek által közösségben lehetünk Jézussal és az ő mindenütt jelen való Lelke által egymással is.

Gyakorlatilag ez úgy történik majd, hogy gyülekezetünk honlapján 10 órakor (időzített felvétel) bekapcsolódhatnak a húsvéti istentiszteletbe. Az igehirdetés után online követhetik az úrvacsorai liturgiát, s bekapcsolódhatnak a bűnbánati imádságba, hitvallásba, felelhetnek az úrvacsorai kérdésekre őszinte szívvel. Amikor a lelkipásztor és családja veszi a kenyeret és bort, akkor azok, akik erre lélekben előkészültek otthonukban magukhoz vehetik a jegyeket: egy falat kenyeret és egy korty bort (szőlőlevet). Ezután követhetik tovább a szertartás befejező részét.

 

Amikor otthon a tv vagy az internet segítségével kapcsolódunk be az istentiszteletbe, mindig nehezebb az istentisztelet légkörébe lelkileg belehelyezkednünk. Törekedjünk erre tudatosan! Ehhez nyújt segítséget az alábbi összefoglalás:

 

Hogyan vegyünk részt online istentiszteleten?

 

 • Keljünk fel az ágyból és öltözzünk fel!
 • Gyűljön össze minden családtag és csak az istentiszteletre figyeljünk!
 • A körülményeket is úgy alakítsuk, hogy tudatosítsuk: istentiszteleten vagyunk! (Ne rakjuk fel a lábunkat, ne együnk, igyunk, beszélgessünk, kommentáljunk közben, hanem valóban tiszteljük Istent rá figyelve)
 • Amennyiben az istentiszteleten van ének, énekeljünk bátran, szívből! Az ének nagyon fontos imádság, Istent dicsőíti, lelkünket hozzá emeli. Gondoljunk testvéreinkre, akik szintén énekelnek otthonaikban!
 • Figyeljünk az igehirdetésre, kövessük a lelkipásztor imádságát, tartsunk egyéni csendességet a végén!
 • Az úrvacsorával kapcsolatban figyeljünk mindarra, amit a méltó úrvacsorázásról fentebb olvastunk!
 • A házi úrvacsoravételhez készítsünk oda annyi falat kenyeret és kis pohár bort (vagy gyümölcslevet), hogy minden jelenlevőnek jusson.
 • Kövessük a szertartás menetét és vegyünk részt benne Isten előtt őszinte nyitott szívvel!

 

Isten áldja meg ünnepünket, istentiszteletünket!

Szeretettel:

Végh Miklós, lelkipásztor

Szolnok, 2020. húsvétján, a koronavírus járvány miatti gyülekezési korlátozás idején

 

 

 

Szolnoki Református Egyházközség